Information om avgift för fritidshemsplats

Avgift för fritidshem bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift.

Maximiavgiften för fritidshem är 165,60 euro per månad per barn.

Månadsavgifter

Då avgiften räknas ut beaktas familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster samt familjens storlek.

Beskattningsintyg över senast fastställd beskattning ska bifogas inkomstintygen. Då uppgifter om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 5% av lönen.
Som inkomst räknas INTE: Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt fp-lagstiftning, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enl. LL 2006:8, stipendier och andra understöd för studier, underhållsbidrag/stöd samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Familjestorlek

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i äktenskapsliknande förhållanden (samboende) eller andra vårdnadshavare samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Avgift under skollov

Under skolloven har fritidshemmen heltidsverksamhet. Avgiften för denna verksamhet uppbärs skilt enligt antalet verksamhetsdagar och utgör skillnaden mellan heldags avgift och halvdagsavgift inom barnomsorgen, divisor 20 x antalet bokade dagar.

Frånvaro

Avgift betalas också för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50% om barnet p.g.a. sjukdomsammanhängande och med läkarintyg är frånvarande mer än 10 dagar. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt verksamhetsdagar. Divisor 20. För tillfällig fritidshemsplats betalas avgift enligt närvarodagar. Divisor 20.

Uppsägning av plats görs skriftligt senast 1 månad innan behovet av fritidshemsplatsen upphör

Uppgifter om familjens inkomst

Inkomstintygsblankett och beskattningsintyg över senast fastställd beskattning lämnas till bildningskansliet i tekniska verken, Elverksgatan 1. Vårdnadshavare som har barn även i barnomsorgen och lämnat inkomstuppgifter dit behöver inte lämna i inkomstintyg för fritidshemsplatsen.
Ifall familjen väljer att inte lämna inkomstuppgifter debiteras högsta avgiften.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster varaktigt ändras med tio procentenheter eller mer ska uppgifter om detta lämnas till bildningskansliet, varefter en ny avgift kan fastställas. Den nya avgiften tillämpas från och med den månad inkomstuppgifterna lämnats in.

Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas skriftligen till bildningsnämnden, senast 14 dagar efter det ni fått beslutet.

Läs om vad stadsfullmäktige beslutat gällande inkomstgränser och avgifter för fritidshem

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 12.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.