Information om avgift för fritidshemsplats

Avgift för en fritidshemsplats bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Från 1.2.2024 har stadsfullmäktige beslutat att maxtaxan för en fritidshemsplats är 172,80 euro.

Månadsavgifter

Då avgiften räknas ut beaktas familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster samt familjens storlek.

Beskattningsintyg över senast fastställd beskattning ska bifogas inkomstintygen. Då uppgifter om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6% av lönen.
Som inkomst räknas INTE: Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt fp-lagstiftning, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enl. LL 2006:8, stipendier och andra understöd för studier, underhållsbidrag/stöd samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Familjestorlek

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i äktenskapsliknande förhållanden (samboende) eller andra vårdnadshavare samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Avgift under skollov

Under skolloven erbjuder fritidshemmen heltidsverksamhet (höstlov, jullov, sportlov samt eventuella andra lovdagar under skolåret). På Ålands självstyrelsedag 9:e juni håller fritidshemmen stängt. Behov av fritidshemsverksamhet under skollov bör meddelas till enheten. 

Vårdnadshavare ska meddela skriftligt behov av fritidshemsplats under sommaren senast 30 april till fritidshemmet eller bildningskansliet.

Notera att från 1.2.2024 har endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar aktivt rätt att använda fritidshemsplats under skollov. Har vårdnadshavare semester eller lov från studierna ska barnet vara ledigt.

Har du bokat fritidshem men väljer att inte nyttja platsen faktureras enligt fastställd taxa.

Frånvaro

Avgift betalas också för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50% om barnet p.g.a. sjukdom sammanhängande och med läkarintyg är frånvarande mer än 10 dagar. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt verksamhetsdagar. Divisor 20. För tillfällig fritidshemsplats betalas avgift enligt närvarodagar. Divisor 20.

Uppsägning av plats görs skriftligt senast 1 månad innan behovet av fritidshemsplatsen upphör

Uppgifter om familjens inkomst

Inkomstintygsblankett och beskattningsintyg över senast fastställd beskattning lämnas till bildningskansliet i tekniska verken, Elverksgatan 1. Vårdnadshavare som har barn även i barnomsorgen och lämnat inkomstuppgifter dit behöver inte lämna i inkomstintyg för fritidshemsplatsen.
Ifall familjen väljer att inte lämna inkomstuppgifter debiteras högsta avgiften.

Är ni missnöjda med den fastställda avgiften kan ändring sökas genom ett skriftlig rättelseyrkande inom 14 dagar efter ni fått beslut. Rättelseyrkandet riktas till bildningsnämnden.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året bör nya inkomstuppgifter lämnas in och justering kan göras. Tag kontakt med bildningskansliet. Fritidshemsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden.

Läs om om gällande fritidshemsavgifter och hur de räknas ut

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.