Gång- och cykelvägsskylt med höghus i bakgrunden

Gator, cykel och gångvägar

Markenheten inom samhällstekniska avdelningen ansvarar för trafikplaneringen i staden. Enheten ansvarar även för ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar i Mariehamn. Målsättningen är att skapa en god framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.

Skapad 15.2.2021 14:58
Publicerad 15.2.2021 14:58
Uppdaterad 21.12.2022 08:56

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.