Anslutningar och avtal

När du bygger hus behövs också avtal för vatten och avloppshantering med Mariehamns stads VA-verk. Det finns också andra anslutningar som du säkert behöver när du ska bygga ett nytt hus i staden.

Vatten och avlopp

I samband med ansökan om byggnadslov ska handlingar och blanketter lämnas till VA-verket och även till byggnadsinspektionen. Läs mer om handlingar för ansökan på sidan Ansöka om VA-anslutning.

Nedan finns information om regler och saker som är viktiga att tänka på då man bygger för vatten- och avloppshantering.

VA-teknik och dagvatten

Som tomtinnehavare är du ekonomiskt ansvarig för ledningarna på tomten. 

Anslutningspunkten för de enskilda tomternas VA-ledningar är bestämda av stadens myndigheter. Tomtledningsanslutningen är indragen cirka 1 meter innanför tomtgräns och består av vattenledning 32 mm polyeten som avslutas med ventil, avloppsledning 110 mm PVC som avslutas med rensbrunn och dagvattenledning 110 mm PVC som avslutas med propp.

Från stadens huvudledningar finns färdigt dragna tomtanslutningar som betalas av tomtköpare eller arrendator. Anslutningskostnaderna betalas till VA-verket enligt räkning i samband med köp/arrende av tomt.

Avlopp

VA-verket godkänner att snålspolande toaletter används. Toaletten ska dock vara konstruerad så att fekalier spolas med minst fyra liter vatten.

Kökskvarnar kopplade till stadens avloppsnät är inte tillåtna i Mariehamn. Läs mer om stadens avloppsreningsverk på sidan Lotsbroverket.

Dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska omhändertas på tomten. Om det inte är möjligt leds dagvattnet till stadens dagvattennät enligt VA-verkets direktiv. 

Dagvatten från tak och hårdgjord yta ska omhändertas på tomten på ett sådant sätt att det inte medför skada på hus, eller men för granne. Mer information hittar du i Byggnadsordningen för Mariehamns stad.

Avledande av stuprörsvatten

Avledande av stuprörsvatten kan göras på olika sätt. Saker som är viktiga att tänka på när man utför installationen förklaras med text och bild nedan.

Illustration för avledande av stuprörsvatten

Marken bör ha en lutning på minst 1% (1 cm per meter) från huset så att vattnet leds bort från huset. Stupröret bör dras ner så att stuprörsutkastet slutar ca 5-10 cm ovanför en ränndal, så att regnvattnet inte stänker upp på husväggen. Under stuprörsutkastet bör en tät, skålad vattenavledare (betongränna) uppföras som leder vattnet minst 2 m från fastigheten för att dräneringen inte ska belastas av regnvattnet och fuktskador uppstå. Vattenavledaren ska mynna ut över en gräsyta och närmast utloppet kan ett erosionsskydd med makadam anläggas. Gräsmattan bör anläggas på sandinblandad matjord. Buskar och annan växtlighet ökar markens vattenupptagning.

Illustration över betongränna för att avleda regnvatten

Takvatten kan med fördel samlas upp i behållare och användas till bevattning av planteringar, gräsmattor m.m. Vatten som kommer upp till brädden på behållaren bör ledas bort på samma sätt som från stuprör, eller ledas bort med slang till någon grönyta.

Dräneringsvatten

Dräneringsvattnet från husgrunden leds till dagvattenledning som är indragen på tomt.

 

Elanslutning och fjärrvärme

Mariehamns Energi Ab står för en säker strömförsörjning till elkonsumenter i Mariehamn. De ansvarar för utbyggnad och underhåll av elnätet samt försäljning av elenergi samt fjärrvärme. Väljer du dessutom att teckna separat avtal för grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion.

Information om el- och fjärrvärmeanslutning från Mariehamns Energi.

Fjärrvärmenätet byggs kontinuerligt ut till nya bostadsområden som planeras i staden. Mariehamns Energi levererar fjärrvärmen. Bland övriga former av uppvärmning blir installation av värmepump allt vanligare.

Värmepump

Om du vill installera värmepump och borra för bergvärme eller lägga ut en sjöslinga måste du först ansöka om miljögranskning hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Ansök om miljögranskning hos ÅMHM vid installation av värmepump.

Sophantering

Alla bostadshus och fritidshus i Mariehamn ska ha ordnad avfallshantering och anmälas till kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise). Information om hur du anmäler din fastighet till Mise, väljer avfallshanteringstjänst, aktuella avgifter med mera hittar du på Mises hemsida www.mise.ax

TV, radio och bredband

Mariehamns Centralantenn Ab (MCA) är ett av staden helägt bolag som levererar närmare 100 olika kanaler samt HDTV via kabel eller fiber.

Information om anslutning för TV och HDTV på MCA:s webbplats.

För att få telefon, tv, radio och bredband finns också flera alternativa kommersiella leverantörer.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.