Blommor i Espholm

Natura 2000

Natura 2000 är ett gemenskapsomfattande nätverk av livsmiljöer. Inom staden finns idag fyra Natura 2000 områden.

Två ligger på södra delen av Espholm varav ett är landskapets naturreservat och det andra är stadens naturskyddsområde. Det tredje Natura 2000 området är i norra Espholm och omfattar ett mindre område för skydd av större vattenödla (Triturus cristatus) och det fjärde är Tullarns äng.

Stadens friluftsområde i Järsö, i Lemlands kommun, är också ett Natura 2000 område.

Grunderna till Natura 2000

Europa kommissionen har med sitt beslut från 13.5.2005 slagit fast (bl.a.) det åländska Natura 2000 nätverket. Allt nedanstående gäller samtliga Natura 2000 områden.

Grunden till Natura 2000 nätverket är Europa rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) och (79/409/EEG) om bevarande av vilda fåglar (Fågeldirektivet). Enligt habitatdirektivets artikel 3.1. ska ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät av särskilda bevarandeområden inrättas under beteckningen Natura 2000. Nätet ska bestå av områden med de livsmiljötyper som finns förtecknade i direktivets bilaga 1 och habitat för de arter som finns förtecknade i bilaga 2. Enligt artikel 6 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för bevarande av habitaten och för att förhindra försämring av habitaten genom bl.a. lämpliga lagar. Alla projekt och planer som kan påverka områden ska på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna  för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Om en plan/projekt trots negativ påverkan måste genomföras på grund av väsentligt allmänintresse ska medlemsstaten ta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att Natura 2000 totalt sätt förblir sammanhängande.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.