Information om avgift för barnomsorg

Vilken som blir er månadsavgift för en barnomsorgsplats bestäms enligt familjens storlek och inkomst. Från 1.2.2024 har stadsfullmäktige beslutat om maxtaxa, vilket innebär att högsta avgiften för en barnomsorgsplats är 240 euro.

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i parförhållanden eller andra vårdnadshavare, samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget. Månadsavgiften faktureras i efterskott. Möjlighet till e-faktura finns.

Läs mer om gällande barnomsorgsavgifter och hur de räknas ut 

Avgift och avgiftsfrihet

Avgift erläggs för 11 mån/år om barnet under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg under perioden 1 juni - 31 augusti. Om barnomsorg inte nyttjas under en sammanhängande period om 8 veckor under perioden 1 juni - 31 augusti erhålls ytterligare en halv månad avgiftsfri. 

Vårdnadshavare måste meddela barnets semester via närvarohanteringssystemet eller till daghemmet senast 30 april för att erhålla avgiftsfrihet enligt ovan. För ett barn som inte har sammanhängande ledigt enligt ovanstående betalas avgift för årets alla månader.

För barn som året innan skolstart deltar i den skolförberedande undervisningen (förundervisning) uppbärs ingen avgift för från 1.8 till och med att läroplikten inleds. Avgift för resterande barnomsorg enligt vanlig taxa. Avgift uppbärs inte heller för barn med senarelagd skolstart.

Frånvarodagar

Avgift betalas för frånvarodagar, även vid sjukfrånvaro. Om barnet på grund av sammanhängande sjukdom är frånvarande mer än 10 dagar kan avgiften sänkas med 50% om läkarintyg bifogas för perioden. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad.  Ifall föräldrarna kan ordna vården själva under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria.

Första och sista månaden

Då ett vårdförhållande börjar eller avslutas betalas avgift enligt verksamhetsdagar från det datum platsen öppnats eller t.o.m. det datum platsen avslutats. Uppsägning av plats görs skriftligt i god tid innan behovet av plats upphör.

Inkomstintyg

Familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas när avgiften fastslås. I inkomstintyget bifogar du intyg över alla beskattningsbara inkomster samt kapitalinkomster. Det är viktigt att även uppgifterna om semesterpenningens storlek finns med på löneintyget, annars beaktas en semesterpenning motsvarande 6% av lönen. Uppgifter om löner och förmåner kan hämtas från inkomstregistret med vårdnadshavares samtycke. Egenföretagare bör lämna in senast verkställda bokslut samt beskattningsintyg.

Följande inkomster räknas inte in: barnbidrag, vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enl. LL 2006:8, stipendier och andra understöd för studier, underhållsbidrag/-stöd, samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Nolltaxa

För familjer med inkomster under avgiftstaxans inkomstgräns fastställs avgiften till 0 euro. Månadsavgift lägre än 10 euro uppbärs inte.

Lämna in i tid

När barnet börjar i barnomsorgen ska ni lämna in uppgifterna om familjens inkomst till bildningskansliet senast inom samma månad som barnet börjar. För barn som redan finns inom barnomsorgen lämnas nya löneintyg in inom augusti-september varje år, eftersom ny avgift fastställs från nytt verksamhetsår.
Väljer ni att inte lämna in utredning om familjens inkomster debiteras den högsta avgiften.

Är ni missnöjda med den fastställda avgiften kan ändring sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande inom 14 dagar efter ni fått beslut. Rättelseyrkandet riktas till bildningsnämnden.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året bör nya inkomstuppgifter lämnas in och justering kan göras. Tag kontakt med bildningskansliet. Barnomsorgsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden.

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.