Skötsel av grönområden

Mariehamn har många fina parkskogar som gränsar till tomtmark. Med din insats kan de bli ännu luftigare, ljusare och mer välskötta.

Vill du göra en insats för stadens grönområden?

Är du aktiv i ett byalag, båtlag eller bostadsbolag som vill göra en insats för närmiljön? Eller är du intresserad av att ideellt, på egen tid, hjälpa oss vårda stadens grönområden?

Stadens grönområden ska skötas enligt de bestämmelser och riktlinjer som finns i stadsplanen och/eller generalplanen. Åtgärder som du kan utföra är t.ex. sly- och gräsröjning. Trädfällning är däremot en så krävande åtgärd att den ska utföras av stadens personal.

Innan du inleder arbetet ska stadsträdgårdsmästaren kontaktas. Det aktuella området besiktas, fotograferas och sedan skrivs ett skötselavtal. I skötselavtalet beskrivs grönområdets status och vilka åtgärder som är önskvärda att utförs. Skötselavtalen gäller ett år i taget men kan förnyas efter besiktning och om behov av fortsatta åtgärder finns.

Som allmänna riktlinjer kan nämnas att:

  • Högt gräs slåttras med lie eller trimmer och skall inte klippas med gräsklippare.
  • Sly och buskar skall inte klippas i onaturliga former för arten, utan istället avlägsnas helt.
  • Fåglarnas häckningstid bör beaktas. Större röjningsarbeten skall därför undvikas under maj-juni.
  • Grönområdet invid tomten skall inte skötas så att det kan uppfattas höra till tomten.
  • I de fall där staden gör skötselavtal enligt ovan så kör staden (förutom grönområdets gräs, kvistar och sly) även bort eventuella ”privata” otillåtna komposter helt kostnadsfritt från grönområdet.

Bilder på fint skötta grönområden kan sedan publiceras på stadens hemsida för att inspirera fler medborgare att ta hand om sin närmiljö. Vi hoppas detta samarbete även innebär att vi så småningom kan minimera antalet oskötta komposter som nu utgör ypperliga boplatser för Spanska skogssnigeln (mördarsnigeln), som leder till problem med sniglar.

Om du tycker att det här låter intressant ta kontakt med stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom.

Bakgrundsinformation

I en motion hösten 2012 efterlyste fullmäktigeledamöterna Rolf Granlund och Axel Jonsson möjligheten för stadsborna att få bli mera delaktiga i skötseln av stadens grönområden. Efter behandling av frågan inom infrastrukturnämnd och förvaltning konstaterades att allmänhetens bidrag till skötseln av vårt gemensamma uterum såsom parker och övriga allmänna områden välkomnas, men att det bör ske under ordnade former. Samhällstekniska avdelningen fick därmed i uppdrag att sammanställa en information till stadsborna där det redogörs för hur ett privat engagemang för grönyteskötsel ska ta sig ut. Informationen är den du kunde läsa på denna sida, den går också att skriva ut som PDF-dokument under rubriken Bilagor.

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.