Fastighetsregister

Efter att förrättningen vunnit laga kraft, införs tomten som en fristående fastighet i det riksomfattande fastighetsdatasystemet (FDS).

Fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och andra utdrag ur registret behövs för olika ändamål (t.ex. bygglov) och kan erhållas från mätningsenheten vid samhällstekniska avdelningen.

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.