Planering och projektering

Planering och anskaffning av ett egnahemshus är en stor och viktig investering som du och din familj kommer att leva länge med.

För att få ett funktionellt och ändamålsenligt hus med bestående kvalitet och värde är det viktigt att avsätta tillräckligt lång tid för planering och projektering. En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas är att byggnaden är planerad enligt gällande bygg- och stadsplanebestämmelser.

Regler och lagar om byggande

Stadsplanen

Stadsplanen ger förutsättningarna för vilken typ av byggnad som får uppföras på tomten. Byggnadsrätt, våningstal, anvisad byggnadsyta och övriga detaljbestämmelser som framgår av planen ska följas. Vid större avvikelser från stadsplan krävs utlåtande från stadsarkitekten och ev. berörda grannar, vilket gör att processen för bygglovsansökan tar betydligt längre.

Gällande stadsplaner

Byggnadens placering

Det är viktigt att byggnaderna är lämpligt placerade på tomten, och att de är anpassade till gatuanslutningar och omgivande byggnader. Vid placeringen av byggnaderna på tomten (inom byggnadsytan) bör även tillträdet till tomten och eventuella framtida till- eller ombyggnader beaktas. Genom en placering av bostadsrummen mot de soliga väderstrecken och genom att t.ex. välja en tung värmelagrande stomme kan man tillgodogöra sig den passiva solvärmen. Byggnaderna ska också anpassas till gatan och omgivande byggnader.

Materialval och förvaring

Material som är välbeprövade, beständiga, hälsosamma och återanvändbara bör väljas i första hand. Detsamma gäller konstruktioner och arbetsmetoder. För den skull behöver man inte alltid välja bort nya material och nya tänkesätt om de visat sig vara bra enligt senaste rön. Kortsiktiga, verklighetsfrämmande trender bör undvikas när det gäller husbyggnad. Inköpen och tidsplanen för de olika materialen som ska förvaras under byggtiden bör ägnas stor uppmärksamhet.

För att förhindra att våta och fuktskadade material byggs in i byggnadskonstruktionerna ska materialet förvaras torrt och på lämpligt sätt. Byggtiden bör vara väl tilltagen så att förekommande byggfukt hinner torkas och ventileras ut från byggnaden innan golv, väggar och tak täcks in med de slutliga ytskikten.

Ritningarna

Ritningarna ska vara uppgjorda enligt bestämmelserna, det vill säga fullständiga huvudritningar ska vara uppgjorda av en person med kompetens inom husbyggnadsplanering. Ritningarna ska vara arkivbeständiga och vikta i A4-format så att varje ritningsserie kan bindas samman i vänstra kanten, namnruta ska placeras i ritningens nedre högra hörn. Ritningarna ska kunna vikas ut utan att sammanbindningen tas bort.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.