Övriga fastighetsförrättningar

Övriga förrättningar som görs av staden på stadsplanerat område är bland annat följande.

Styckning av allmänt område

Styckning av allmänt område gäller områden som bildas för stadens behov och som i stadsplanen är avsatta till t.ex. gator och parker. Styckningsförrättning som gäller allmänt område görs i allmänhet på initiativ av staden. När stadsplan godkänns för område som inte tidigare har stadsplan, får staden äganderätt till gatuområden vilka de inte tidigare äger, genom förrättning enligt fastighetsbildningslagen. Om eventuell ersättningsskyldighet stadgas i plan- och bygglagen.

Servitutsförrättning

På en tomts eller fastighets område kan en bestående rätt i form av servitut stiftas till förmån för en annan fastighet eller staden. De vanligaste servituten gäller vägar samt ledningar. Att stifta servitut kräver i regel ett skriftligt avtal mellan tomtägarna. Servitut stiftas vanligen i samband med tomtstyckning, men kan också stiftas vid en separat servitutsförrättning. Kostnaderna för servitutsförrättningen betalas av den som ansöker om förrättningen. Ett servitut förblir i kraft även när tomterna byter ägare.

Rågång

Om det är oklarhet var gränsen går eller om ett råmärke har försvunnit kan gränsen bestämmas genom rågång. Rågång utförs på tomtägarens skriftliga begäran. Vid förrättningen märks gränsen ut i terrängen och rågrannarna och eventuella andra sakägare kallas till ett möte. Kostnaderna för rågången betalas av den som ansöker om förrättningen. Rågång kan också göras i samband med andra förrättningar.

Om det inte råder någon oklarhet mellan grannarna om var rån går och man inte önskar officiellt märka ut rån i terrängen på nytt, kan markägaren beställa visning av rå, som görs bl.a. för att anvisa platsen för staket.

Utanför stadsplanerat område är det lantmäteriverket som sköter alla fastighetsförrättningar.

Mätningsenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 18.3.2021 15:53
Publicerad 18.3.2021 15:53
Uppdaterad 1.6.2022 12:52

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.