Karta över aktuellt område

Främmanberg kv 3 och 4 (1147)

Staden har påbörjat en planändringsprocess.

Planområdet för kvarteren 3 och 4 i stadsdelen Främmanberg och del av Mariegatan omges av Södragatan, Västra Esplanadgatan, Skillnadsgatan och Neptunigatan.

I de två aktuella kvarteren finns sex respektive sju gällande stadsplaner från åren 1970 till 2022. Stadens uppfattning är att på grund av de många gällande stadsplanerna i samma kvarter uppstår oklarheter om vad som gäller för de olika fastighetsägarna. För stadens myndigheter uppstår problem att hantera bygglov, eftersom de olika stadsplanerna inte stöder en harmonisk stadsbild.

Stadsarkitektkansliets bedömning är att stadsplanesituationen i kvarteren är oändamålsenlig gällande ett flertal stadsplaner varför en modernisering av kvarterens stadsplaner påbörjas. Syftet är att enhetliggöra kvarterens stadsplaner, lyfta och säkerställa den värdefulla områdeskaraktären och samtidigt skapa större möjlighet att använda den oanvända byggnadsrätten för ny bebyggelse.

Planändringen görs i enlighet med generalplanen.
Då planändringen kan innebära att byggnader skyddas är ändringen en betydande förändring jämfört med gällande situation vilket innebär att ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenlig.

Staden arrangerade ett allmänt informationsmöte 11 april 2023. Vid mötet informerades om syftet med planändringen och det framtagna underlagsmaterialet. Under och efter mötet inlämnades synpunkter som är del av den fortsatta behandlingen.

Planprocessen

Ärendeprocess – komplex stadsplan (K2)

 • Staden påbörjar planändringen. Framtagning av underlagsmaterial. Här befinner sig processen nu.
 • Stadsmiljönämnden arrangerar samråd. Berörda markägare informeras och deras synpunkter begärs samt övriga utlåtanden inhämtas. 
 • Planutkast tas fram och behandlas av stadsmiljönämnden. Informationstillfälle arrangeras för berörda markägare.
 • Planförslag tas fram och behandlas av stadsmiljönämnden.
 • Stadsplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen.
 • Förslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
 • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten, behandlas av stadsmiljönämnden.
 • Förslaget behandlas av stadsstyrelsen.
 • Förslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen då förslaget ändrats. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
 • Förslaget behandlas av stadsfullmäktige.
 • Besvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
 • Stadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.