Äldreomsorgsnämnden

Till äldreomsorgsnämndens ansvarsområden hör äldreomsorg samt stöd för närståendevård för klienter över 65 år. Nämnden består av 7-9 ledamöter jämte personliga ersättare. Av ledamöterna väljs en till ordförande och en till viceordförande.

Äldreomsorgsnämnden handhar och beslutar i ärenden som enligt gällande lagsstiftning om äldreomsorg ankommer på staden. Föredragande i nämnden är äldreomsorgschefen eller annan tjänsteinnehavare som äldreomsorgschefen utser.

Ledamöter 2024 -2027

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Roger Jansson, ordf.  MSM Tom Forsbom  MSM
 Conny Nylund, vice ordf.  Obs  Böge Holmberg  C
 Pernilla Söderlund  Lib  Regina Lindblom  Lib
 Charlie Bomansson  S  Tony Wikström  S
 Roger Eriksson  Lib  Roger Johansson  Lib
 Alexandra Gamba Obs  Merja Renvall Obs
 Sofie Dahlsten  Hi  Annette Larson  Hi
 Annika Eriksson  MSM  Terese Åsgård  MSM

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla.

Sammankallande av nämndens ledamöter sker i samband med distribution av föredragningslistan. Föredragningslistan publiceras och distribueras både elektroniskt och fysiskt senast tre dagar innan mötet, som regel på fredagar.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.