Miljömål

Syftet med detta miljöprogram är att ge en samlad beskrivning av hur staden tar ansvar för de globala och regionala hållbarhetsmål som är kopplade till miljö.

Den 23.4.2019 godkände stadsfullmäktige ett miljöprogram för perioden 2019-2030.

Miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030, samt med beaktning av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Programmet gäller verksamheter som staden kontrollerar, det vill säga stadens egna förvaltning med beslutande organ samt stadens dottersamfund.

Programmet har fyra strategiska områden, en riktgivande miljöpolicy för Mariehamns stad och fem miljömål. Till målen finns kopplade indikatorer vilka används för att följa upp förverkligandet av målen. Miljöarbetet följer ett miljöledningssystem enligt den internatonella standarden ISO 14001.

Stadens fem miljömål

  1. De totala växthusgasutsläppen till följd av uppvärmning, el och transporter i stadens verksamheter ska minska, genom minskad energiförbrukning och ökad andel förnybar energi  till år 2030 med minst 90 procent jämfört med referensåret 2002.
  2. Öka andelen ekologiska livsmedel, minst 75 procent av de livsmedel staden köper in ska vara ekologiska senast 2030.
  3. Vid anskaffning av varor och tjänster ska minst 60 respektive 40 procent vara upphandlade genom att miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav har ställts i upphandlingen.
  4. Utveckling av stadens markanvändning genomförs på ett sätt som säkrar närhet till grönområden, biologisk mångfald, möjlighet till en hållbar livsstil samt motståndskraft inför klimatförändringar.
  5. Miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder,  vattendrag minskas.

Hur vi ligger till jämfört med våra mål?

För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning genom stadens hållbarhetsbokslut. Stadskansliet ansvarar för denna uppföljning och resultatet publiceras i förvaltningens årliga bokslut och här på stadens intranät. I den årliga uppföljningen beskriver vi kortfattat vad målen innebär, om vi når dem och de indikatorer vi använder för att följa utvecklingen.

Skapad 15.2.2021 15:14
Uppdaterad 25.3.2021 18:11

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.