skylt för gädda i våtmarken

Våtmarker

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. I stadens miljöprogram finns miljömål om att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag ska minskas.

Nabbens multifunktionella våtmark är den första våtmarken som staden återskapat, på kommande är en våtmark vid Sviby ån i stadsdelen Apalängen.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Våtmark för rening och fiskar

Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Att återskapa våtmarker ger samtidigt en lämplig miljö för fisklek.

Läs mer om projektet för Nabbens våtmark och reningsprocesserna.

Rekreation och kunskapsspridning

Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. Därför har vi lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området så att de ger största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet.

Läs mer om rekreation och kunskapsspridning vid Nabbens våtmark.

Informationstavlor på området berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av den multifunktionella våtmarken vid Nabben.

Hållbara materialval

Ett av stadens miljömål är att vi inom stadens verksamheter ska välja miljömärkta varor och tjänster så långt som möjligt. Därför lade stor vikt att hitta material med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om stadens val av hållbara material vid Nabbens våtmark. 

Film om Nabbens våtmark 

Hösten 2019 släppte staden en kortfilm om arbetet med anläggandet av våtmarken vid Nabben. Filmen är på svenska och textad.

Se filmen om Nabbens våtmark (längd 6:41) på stadens Youtube-kanal.

 

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 19.5.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.