Vägarbete i rondell med trafikskyltning

Gatuarbeten och trafikavstängningar

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som är på gång i staden informerar vi om på sidan Driftinfo.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektsamordnaren på planeringsenheten. 

Under Bilagor finns trafikanordningsplaner (TA-planer) i PDF, som kan användas vid arbete på gator där staden är väghållare. Fyll i när och var arbetet ska utföras samt vem som utför det.

Arbetsprogram 2024

Gatubyggnad, Vatten, Avlopp, Dagvatten (VAD) och parker

Kilvägen

 • Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Vitsippsgränd

 • Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Fiskehamnsvägan

 • Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Ljungvägen (från Lillåkersvägen till Martallsvägen)

 • Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Gullvivegränd

 •  Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Västra Skolgatan (från Norragatan till Övernässkola)

 • Ombyggnad av VAD ledningar.

Norragatan 16 – 22

 • Ombyggnad av trottoar.

Skillnadsgatan (från Havsgatan till Neptunigatan)

 • Nybyggnad av gång- och cykelväg (gc).

Lilla holmen

 • Förbättringsarbeten

Museiparken

 • Anläggande av sedimenteringsdamm

Torget

 • Nya planteringar på torget

Övriga projekt:

 • Asfaltåtgärder för gator och gc-leder
 • Uppgradering av allmän belysning

Projektsamordnare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.