Barnets hälsa och utveckling

Varje barn inom barnomsorgen har enligt sitt behov rätt till stöd för sin utveckling och lärande enligt LL om barnomsorg och grundskola 2020:32 del II 38 §.

Barnomsorgsverksamheten skapar gynnsamma förutsättningar för barnets allsidiga utveckling genom att arbeta förebyggande och erbjuda olika stödåtgärder. Barnomsorgen arbetar för en trygg, säker och inspirerande miljö för alla barn. Personalen strävar efter att tidigt identifiera utmaningar i lärandet och erbjuder stödfunktioner i förebyggande syfte. Förverkligande av stödinsatser sker i samråd med barnet och barnets vårdnadshavare  enligt LL om barnomsorg och grundskola 2020:32 del I 3 § och del II 40 §. 

Barnets hälsa och utveckling stöds av kurator i barnomsorg, av speciallärare i barnomsorg samt genom barnhälsoarbetet som drivs på varje enhet. Daghemsföreståndaren leder daghemmets barnhälsogrupp.

Barnets lärlogg är ett verktyg för att skapa en helhetsbild av barnets utveckling och lärande samt ett levande dokument som bearbetas i samverkan med barnet och barnets vårdnadshavare.

Specialkost erbjuds till alla barn som är i behov av anpassad måltid av olika anledningar.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.