Inköp av konst

Det utvidgade konstbegreppet som samtidskonsten har medfört ställer nya krav, men erbjuder samtidigt nya möjligheter beträffande konst- och utsmyckningsuppdrag. Varje inköp av konst ska godkännas av minst fyra ledamöter i kulturnämnden.

All konst i stadens ägo kallas stadens konstsamling. Den största delen är konst inköpt för allmänna medel. I stadens ägo finns även ett flertal fasta konstverk både utom- och inomhus.

Mariehamns stad ska utveckla en attraktiv konstsamling som gör det offentliga rummet, där verken placeras, intressant genom att väcka engagemang och känslor. Konstverken ska även stimulera till ett offentligt samtal om konst. Offentlig konst är en del av kulturarvet och har ett stort värde.

I kultur- och fritidsnämndens driftsbudget avsätts bland annat medel för konstinköp till stadens konstsamling. Kultur- och fritidsnämnden har en budget som ligger på ett årligt anslag om ca 2000 euro, men sedan år 2001 tillämpar staden också den så kallade procentprincipen - vilket innebär att man reserverar ungefär en procent av ny- och ombyggnadskostnaden till just konst.

Läs mer om hur Mariehamns stad beslutar vilka konstverk som ska köpas och beställas i dokumentet Konstplan för Mariehamns stad.

Staffan Beijar

Kulturledare
Kulturenheten, kultur- och fritidssektorn
Strandgatan 29, Pb 76 AX-22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.