Dataskyddspolicy för Mariehamns stad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Godkänd av stadsstyrelsen den 15.4.2021, 74 §

Denna dataskyddspolicy är uppdelad i två avsnitt, ett som reglerar hur Mariehamns stads anställda ska hantera personuppgifter och ett som informerar hur Mariehamns stads behandlar personuppgifter. Policyns båda delar är dock bindande för Mariehamns stads personuppgiftsansvariga.

Dataskyddspolicyn utgår från bestämmelserna i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av 27.4.2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen eller GDPR).

Läs hela dataskyddspolicyn som pdf-dokument (10 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.