Intagningsprinciper för stadens barnomsorg och fritidshem

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Principerna gäller från 1.2.2024 och är godkända av bildningsnämnden 72 §, 14.11.2023

Intagningsprinciper för stadens barnomsorg och fritidshem från 1.2.2024

Barnomsorg 

1. Barnet har subjektiv rätt till barnomsorg på heltid. 

Följande undantag finns: 

Vårdnadshavare som erhåller syskontillägg till hemvårdsstödet, har endast rätt att nyttja en halvtidsplats för ett barn som fyllt tre år och barn under tre år har inte rätt till barnomsorg. 

Skiftesbarnomsorg beviljas endast på grund av arbete eller studier. 

Skiftesbarnomsorg erbjuds även för barn i årskurs 1-2. 

2. Barnomsorg beviljas för barn som har Mariehamn som vistelsekommun efter prövning. 

3. Ansökan om barnomsorg görs fyra månader innan platsen behövs. Beslut om plats delges senast en månad innan platsen tas i   bruk. Allmän intagning inför hösten sker under våren. 

I det fall att behovet beror på förvärvsarbete eller studier och det inte är möjligt att förutsäga behovet skall ansökan göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan platsen behövs.

Fritidshem

4. Ett barn i årskurs 1-2 har under skoldagar rätt till fritidshemsplats i det fall vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande.

Under skollov har endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar rätt till fritidshemsplats. 

Barn i blivande årskurs 1 har rätt att börja på fritidshemmet första vardagen i augusti.

5. Familjer där en vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig har inte rätt till fritidshemsplats, om inte särskilda skäl föreligger. 

6. Familjer där en vårdnadshavare lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt till fritidshemsplats. 

7. Fritidshemsplats för ett barn i behov av särskilt stöd beviljas efter prövning.

Allmänt

8. Rätt till plats upphör om platsen sammanhängande lämnas outnyttjad mer än två månader under perioden september till maj.   

En plats ska tas i bruk inom en kalendermånad från det datum platsen beviljats.  

9. Beslut om intagning av barn till barnomsorg och fritidshem är delegerat till tjänsteman.

10. Med beslut om tilldelad plats följer en anvisning om hur beslut kan föras till Bildningsnämnden för yrkande om rättelse. Förfarandet följer allmänna förvaltningsrättsliga principer. 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.