Kollage som visar bryggor vid vattnet, en lång å på flygfoto samt utsikt över viken från fågeltornet
Sviby våtmark: Bryggor, flygfoto från 2021 samt fågeltornet.

Apalängens våtmark

En vision Mariehamns stad har haft under en längre tid har varit att förverkliga en multifunktionell våtmark i Apalängen vid Svibyåns mynning. I strålande majväder 2022 kunde grävmaskinerna rulla ut i området och börja forma om landskapet.

Mariehamn ligger mitt i Östersjön. Med havet så nära känner vi ett stort ansvar för hur Östersjön mår. Det är av stor vikt att gå från vackra meningar till konkreta mätbara åtgärder. Från våren 2023 ska våtmarken kunna vara i funktion och besökare kan då på nära håll följa med i områdets växt och djurliv. I området finns redan nu ett färdigställt fågeltorn för besökare och boende i området. 

Staden påbörjade planläggning av våtmarksområdet och egnahemsområde i Apalängen år 2019, genom att ta fram en ny stomplan för stadsdelen Apalängen som det berörda området heter. I maj 2022 kunde grävmaskinerna rulla ut i området och börja forma om landskapet, först var det sedimentationsdammen som grävdes och massorna användes till invallning av våtmarken.

Förutom våtmarkens funktion som näringsfälla och för biologisk mångfald har den även betydelse för rekreation. Därför har stor vikt lagts vid att anlägga vandringsvägar i området för att ge största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet samt de pedagogiska värden som det tillför. 

Varför behövs våtmarken?

De miljöproblem som Svibyån innebär har varit kända länge. Vattnet i ån transporterar fosfor och kväve från jordbruket till mynningen i Svibyviken och vidare ut i havet. Svibyåns avrinningsområde är 1 103 hektar stort och består främst av skogsmark (58 procent) och åkermark 26 procent).

Två naturnära metoder som ofta används för att rena vatten är att anlägga våtmarker och dammar. Vi valde en kombination av båda för att fånga in och rena det största vattenflödet som når Svibyviken, ca 3 miljoner kubikmeter. Våtmarken ska ta upp näringsämnen året runt men möjliggör också andra viktiga funktioner. Mellan mars och juni skapas en några decimeter djup vattenspegel över våtmarken, perfekt för gäddans lek men också grodor och fladdermöss förväntas gynnas av våtmarken. Åtgärderna ger även ge positiva effekter på fågellivet och målet är att våtmarken i framtiden får ett högt värde som lokal för en mångfald av såväl rastande som häckande fågelarter. 

Läs mer om arbetet med våtmarken och hur den fungerar i rapporten Multifunktionell våtmark i Sviby

Läs beredning med start från 2019, se kartor och utredningar för våtmarksområdet på sidan Apalängen, stomplan.

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17

Finansiering av våtmarken

Projektet med Apalängens våtmark är genomfört av Mariehamns stad och har finansierats till stor del genom bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och landskapsregeringens operativa program samt Ålandsbankens Östersjöprojekt.  

Logotyp EHFF

 

Logotyp: Ålands landskapsregering

 

Logotyp: Ålandsbankens Östersjöprojekt

Skapad 21.11.2022 16:46
Publicerad 22.11.2022 16:15
Uppdaterad 17.3.2023 11:06

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.