Ansöka om stadsplanering av oplanerat område

Om du äger ett oplanerat område och önskar att området planeras måste du lämna in en ansökan om stadsplanering.

 Vid stadsplanering är stadens generalplan riktgivande.

Ansökan

Du kan använda blanketten Ansökan om stadsplanering eller lämna in en egen fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter.

I ansökan bör framgå vad detaljplaneringen önskas omfatta; markanvändning, byggnadsrätt, placering av byggnad/-er, antal våningar. Till ansökan kan bifogas kartritning som klargör vad planeringen gäller och andra skisser som visualiserar önskemålen.

Till ansökan bifogas ett intyg över att du äger eller har besittningsrätt till det område som önskas planeras. Ett sådant intyg är till exempel lagfart/bestyrkt kopia av köpebrev/hyresavtal.

Så här går det till

I behandlingsprocessen ingår möten mellan dig och stadens tjänstemän för diskussion om olika planförslag och hur olika kommunaltekniska frågor kan lösas. Planförslaget behandlas av fullmäktige parallellt med ett exploateringsavtal där det ingår bl.a. eventuella marköverlåtelser, kostnadsfördelning vid förverkligandet av planen och kostnad för planläggning.

Kostnad

Du som markägare betalar en avgift för stadsplanering. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en förskottsbetalning innan stadsutvecklingsnämnden behandlar ansökan, resten av avgiften betalas när planen har trätt i kraft. Avgiftens storlek varierar beroende på ändringens karaktär.

Innan du ansöker om stadsplanering är det bra att ta kontakt med stadsarkitektkansliet och diskutera frågan med stadsarkitekten eller planarkitekten för att klargöra om den önskade planeringen är möjlig och ändamålsenlig. Samtidigt kan du höra dig för om avgiften för stadsplanering, tidtabell och andra eventuella detaljer.

Planarkitekt

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad 15.2.2021 12:30
Publicerad 15.2.2021 12:30
Uppdaterad 10.2.2023 15:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.