Mariehamns Energi (1155)

Med motivet att främja en mer hållbar energiproduktion genom att ersätta befintliga oljepannor med en mer miljövänlig bioförbränningspanna, anhåller sökanden om utvidgning av tomten Rossen-2-1 och tillhörande arrendeområde.

Målet med planändringen är att möta framtida energibehov och säkerställa leverans av fjärrvärme till invånarna, samt minska miljöpåverkan och få en mer hållbar energiförsörjning i Mariehamn, i linje med vision 2040.

Planläggningsenhetens bedömning är att den sökta ändringen behandlas som en komplex planprocess då det förekommer avvikelser från generalplanen gällande markanvändning, antal våningar och e-tal (inte definierat för området), samt att det i stadsplan sker ändring av markanvändningen och byggnadsrättsökningen uppskattas överstiga 200 m2 (tidigare ingen maximal byggnadsrätt definierad).

Stadsplaneförslaget har varit utställt. Inga anmärkningar inkom.

Planprocessen (mindre komplex)

KlartAnsökan inlämnas. 
Checkruta klartFramtagning av stadsplaneförslag.
Checkruta klartFörslaget behandlas av stadsmiljönämnden.
Checkruta klartStadsplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen. 
Checkruta klartFörslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen. (Anmärkning kan inlämnas till staden) 
Tom checkrutaStadsplaneförslaget behandlas av stadsfullmäktige. (Här är vi nu)
Tom checkrutaBesvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol)
Tom checkrutaStadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

 

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.