Planer och andra dokument på ett bord

Planläggning

Markanvändning och byggande i Mariehamns stad regleras genom planläggning. Från stadsarkitektkansliet får du information om planläggning och markanvändning i Mariehamn, och om plansituationen på din tomt/fastighet.

Planläggningen delas upp på olika plannivåer. En översiktlig plan styr den mera detaljerade planläggningen. Planläggningen utgår från stadens visioner och strategier. 

Lagstiftning

Planläggningen regleras bland annat av

Generalplanen

Generalplanen är en översiktlig plan för stadens markanvändning och för trafiken. I generalplanen kan du se vilka områden i staden som ska reserveras för boende, rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur. Här kan du också se naturmiljö som bör skyddas.

Läs mer om generalplanen

Delgeneralplan

Delgeneralplan är en benämning på en generalplan som behandlar en del av en kommun eller en viss verksamhetssektor.

Detaljplaner / stadsplan

I detaljplaner och detaljplaneändringar skapas förutsättningar för byggandet. I staden kallas detaljplanen för stadsplan. I stadsplanen bestäms för vilka ändamål området får användas, var på området man får bygga och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna anger bl.a. antal våningar, materialval och utformning. Bygglov kan beviljas och byggandet påbörjas när planen har vunnit laga kraft.

Läs mer om gällande stadsplaner

Kommunöversikt

Kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Landskapsregeringen ansvarar för att sammanställa kommunöversikterna. För Mariehamns del motsvarar en sammanställning av fastställda detaljplaner och antagna generalplaner en kommunöversikt. Kommunöversikt för Mariehamn godkändes 1999.

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.