Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Barn och utbildning

Barnomsorgen har arbetsplaner för stadens daghem som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.
Fritidshemmen har arbetsplaner som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Barnomsorgen har genomför sedan 2002 en brukarundersökning riktad till vårdnadshavare med barn inom stadens barnomsorg.
Reviderad av föreståndargruppen inom barnomsorgen.
Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn. Taxorna gäller från 1.1.2024.
Det är möjligt att hyra utrymmen i Böndernas Hus. Medborgarinstitutets utrymmen hyrs direkt från medborgarinstitutet.
Principerna gäller från 1.2.2024 och är godkända av bildningsnämnden 72 §, 14.11.2023
Se placering av daghem på kartan i pdf-dokumentet ovan eller se alla daghem i stadens karttjänst
Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom barnomsorg, skolor och äldreomsorgen i Mariehamns stad. Läs hela policyn nedan eller som pdf-dokument (6 sidor) via länken under sidans...
Varje termin kommer Medis ut med en ny kurskatalog som finns tillgänglig online samt kan beställas som katalog vid behov.
Små barn drabbas ofta av infektionssjukdomar och sjuka barn ska inte föras till barnomsorg. Här kan du läsa om olika sjukdomarna, hur de smittar, inkubationstid och symptom samt rekommenderad...
Våren 2018 genomfördes PISA undersökningen vid Övernäs skola. 28 slumpmässigt utvalda elever (ca 30% av årskursen) besvarade frågorna.
Nedan kan du läsa kapitlet inledning samt innehållsförteckningen för enheternas planer. Via länkarna ovan finns planerna för respektive daghem.
Information för genomförande av hemundervisning
Här kan du ladda ner broschyren för svenska för inflyttade.
Här kan du ladda ner broschyren för svenska i arbete.
Rapport över elevenkäten läsåret 2018-2019 i Mariehamns högstadieskolor.
Godkänd av stadsfullmäktige 30.5.2023, 59 § och trädde i kraft 1.8.2023.
Denna handlingsplan med åtgärdsförslag för Mariehamns stad har arbetats fram och avsikten är att den ska vara till nytta i det fortsatta arbetet mot giftfria daghem. De prioriterade åtgärderna i...

Bygga och bo

Pdf-dokument på 25 sidor sammanställt av stadsarkitektkontoret 12 februari 2009.
Fastställt 4.2.2022 av markenheten, samhällstekniska avdelningen.
Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.
Stadsarkitektkansliet i Mariehamns stad har med hjälp av Anna Sjöwall/Husdoktorn Ab tagit fram informationsbroschyren Att förvalta ett gammalt hus.
För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).
Mariehamns stad tar ut en avgift när du som markägare tar initiativ till upprättande eller ändring av skapandet av ny plan. Det handlar om ersättningar för stadsplanering samt timersättning för...
Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av stadsmiljönämnden och fastställs av stadsfullmäktige.
Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av stadsmiljönämnden, att gälla från 1 januari 2024.
Personporträtt av några inflyttade familjer, information om bostadsområden, skola och arbete i Mariehamn. Broschyren kan du läsa som pdf-dokument (15 sidor) via länken under denna sidas rubrik.
Avgifter för komplettering av ofullständiga bygglovshandlingar, registerutdrag och beräkning av våningsyta. Godkända av stadsfullmäktige att tillämpas från 01.01.2024 (BL § 126 mom. 2).
Godkända av stadsfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2024. Nedan finns samtliga avgifter att läsa. Vill du hellre läsa informationen som ett pdf-dokument så klickar du på länken som finns...
Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt och en god livsmiljö i Mariehamns stad med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag och att skydda natur- och...
Vid ansökan om bygglov ska flera blanketter fyllas i, blanketterna ska lämnas in i allt från 1-2 exemplar. Via länken ovan finns en enkel checklista över vad som krävs till att ansöka om bygglov.
Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 1.1.2024.
Gatprogrammet innehåller förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.
Dåvarande stadsplanenämnd (nuvarande stadsmiljönämnden) godkände det omarbetade generalplaneförslaget den 16.05.2005.
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2024.
För relaterad karta, se även generalplanens karta  Karta över skyddsobjekt och K-märkta byggnader från 2006.
Kartan är från generalplanen och visar områden och miljöer som ska skyddas.
Kartan som ses via länken ovan är en del av generalplanen och visar bebyggelseklassificeringen utmärkt på karta med tre olika typer av områden: Historiskt och arkitektoniskt värdefull stadsbild eller...
Karta över kolonilotter i Hindersböle. 
De två kartorna är från generalplanen och trädde i kraft 3.11.2006. För relaterad karta, se även K-märkta byggnader i stadsplan uppdaterad 2020.
Broschyren är från 2010 på fyra sidor. Den innehåller information och scheman över de olika processerna. Det börjar med att vattnet kommer in via pumpstationer och slutar med att avloppsvattnet sedan...
De nuvarande reglerna för tomtutgivning (prissättning, utgivning, försäljning och arrende) har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft den 31 maj 2013.
Godkänd av stadsfullmäktige 31.8.2021 § 112.
Denna råd- och regelsammanställning är resultatet av ett samarbete mellan stadsarkitektkansliet, stadskansliet, infrastruktursektorn och byggnadsinspektionen. Skriften utarbetades initialt av...
Broschyr om arkitektur i Mariehamn på svenska och finska.
Syftet med denna skrift är att ge vägledning, både för de boende i Sveden och för stadens tjänstemän, i den praktiska hanteringen av de värden som finns och bör bevaras i området Sveden. Läs skriften...
Skyfallsanalys av Mariehamn utförd av konsulten WRS 12 april 2023.

Idrott och fritid

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.
Principer för bokning av kultur- och fritidssektorns anläggningar och utrymmen i Mariehamns stad. Antagna av kultur- och fritidsnämnden den 9.12.2019, § 73.
Hälsopromenaden är cirka 5,4 km lång. Promenaden har ingen angiven start- eller målplats utan du kan börja promenera var du vill.
Här finns en karta över platser där hundar får bada i Mariehamn.
För allas trevnad är det viktigt att du som har hund och rör dig på allmän mark plockar upp efter din hund. I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade runt om i Mariehamn. Här finns...
Enligt regelverket för stöd från Mariehamns stad ska samtliga ansökningar göras via e-tjänsten för bidrag. Tjänsten är responsiv och kan användas på mobila enheter.  Gå direkt till e-formulären för...
Broschyr i pdf-format med information på svenska, finska och engelska.
§ 1. Kultur- och fritidsnämnden har årligen att besluta om stipendiater. Förslag till stipendiat kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att...
Godkänt av stadsfullmäktige 25.9.2018
Kultur- och fritidsnämnden 21 §, 6.6.2022, bilaga A.
Broschyr om stadsvandring med karta i pdf-format.

Koncern och bolag

De av stadsfullmäktige valda representanterna vid bolagsstämmor bör i god tid före stämman sinsemellan dryfta de ärenden som skall behandlas. Ifall enighet inte kan uppnås bör stadsstyrelsens åsikt...
Hamnnordningen innehåller regler för fartyg, småbåtsplatser, hamnområdet och dess anordningar, godshantering och säkerhet.
Godkänd av stadsfullmäktige 30.3.2021, § 29
Dessa direktiv utgör Mariehamns stads direktiv till de personer som på förslag av staden utsetts till ledamöter i styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f.
Kommunerna kan avtala om att frivilligt bilda kommunalförbund med uppdrag att sköta vissa uppgifter. Kommunerna kan också enligt lag vara skyldiga att höra till ett kommunalförbund för ett visst...
Antagna av stadsfullmäktige den 1 mars 2022, § 23.
Godkänd av stadsstyrelsen 14.2.2019, 45 §

Kultur och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.
Dokumentet innehåller information om stadsbibliotekets verksamhet, tjänster och avgifter på ukrainska.
Mariehamns stad ska utveckla en attraktiv konstsamling som gör det offentliga rummet, där verken placeras, intressant genom att väcka engagemang och känslor. Konstverken skall även stimulera till ett...
Enligt regelverket för stöd från Mariehamns stad ska samtliga ansökningar göras via e-tjänsten för bidrag. Tjänsten är responsiv och kan användas på mobila enheter.  Gå direkt till e-formulären för...
§ 1. Kultur- och fritidsnämnden har årligen att besluta om stipendiater. Förslag till stipendiat kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att...
Godkänt av stadsfullmäktige 25.9.2018
Broschyr om arkitektur i Mariehamn på svenska och finska.

Organisation och arbete

I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.
Avgiftstaxan omfattar samtliga förtroendevalda organ inom Mariehamns stad. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.9.2022, 122 §. Dessa avgifter träder i kraft den 1 januari 2023.
Samtliga priser är exklusive moms.
Avgifterna nedan gäller vid bokning av hela torget + estraden för kommersiella evenemang.
Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan erhålla rätt att hyra stadshusets festsal och foajé för publika evenemang.
Här kan du ta del av Mariehamns stads senaste bokslut.
Stadsfullmäktige antar varje år i juni en budget och ekonomiplan för inkommande år. Där fastställs ramarna och målen för verksamheterna.
Godkänd av stadsstyrelsen den 15.4.2021, 74 §
Målet med digitaliseringsstrategin är att utveckla staden till en modern e-förvaltning som förenklar vardagen för medborgare, personal och beslutsfattare. Digitaliseringsstrategin ska ge stadens...
Godkänd av stadsfullmäktige 31.5.2022, 91§
Externa kontakter är positiva eftersom staden genom dessa kontakter får kännedom om utveckling och trender utanför Åland, något som är till gagn för stadens utveckling. Enligt stadens...
Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra föredragningslistor. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur...
I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras. Förvaltningsstadgan är fastslagen av stadsfullmäktige.
Manualen beskriver övergripande riktlinjer för vår grafiska profil och ska alltid följas när vi kommunicerar i ord och bild. Vår vision och våra värdeord, i kombination med vår historia, ligger till...
Grunderna för utgivande av Mariehamns stads stipendier för studerande är godkända av stadsstyrelsen 5.4.2018, 102 §.
Stadsfullmäktige omfattade kommittérapporten för digital transformering i Mariehamns stad som grund för stadens fortsatta digitala utveckling vid sitt sammanträde den 31 maj 2022, under paragraf 90.
Godkänd av stadsfullmäktige den 28.9.1976.
Mariehamns stads jämställdhets- och likabehandlingsplan är godkänd av stadsfullmäktige 20.06.2023, § 68. Den inkluderar även statistik, lönekartläggning samt utvärdering. Se aktuell budget och...
Stadsstyrelsen beslutar tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda förutsättningar för en digital transformering av stadens verksamhet. I uppdraget ingår att göra en nulägesanalys och uppdaterad...
Antagen av stadsfullmäktige 28.09.2004.
I denna rapport presenteras resultatet av en brett upplagd medborgarenkät utförd av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) där de boende i Mariehamn fått möjlighet att bedöma staden som plats...
Målen gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen. De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden.
Fastställd av stadsfullmäktige den 30.9.1986.
​Mariehamns stad vill vara en attraktiv arbetsplats som värnar och vågar. Vi har ett personalstrategiskt program som beskriver innebörden i detta begrepp. Programmet blev antaget av stadsfullmäktige...
Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Målet med...
Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra protokoll. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur du söker...
Godkänd av stadsfullmäktige den 31 januari 2017, 16 §. Träder ikraft den 6 mars 2017. Riktlinjerna kan läsas direkt här på sidan eller som pdf-dokument via länken ovan.
När staden sponsrar en extern aktör görs det för att stärka varumärket Mariehamns stad och främja tillväxt.
Styrmodellen är till för att genomföra politiska ambitioner och säkra en god kvalitet i verksamheterna. Genom att på ett systematiskt sätt planera, genomföra, följa upp och åtgärda verksamheterna...
Godkänd av stadsstyrelsen 14.2.2019, 45 §
Mariehamn 2040 beskriver ett framtida önskat tillstånd för staden, ett tillstånd vi gärna vill vara i. Visionen är och ska vara snudd på ouppnåelig och därmed utmanande. Den talar om hur vi vill att...
År 1957 togs i bruk en stadga som handlar om pension åt efterlevande till anställd inom staden. Den ändrades senast år 1979.

Trafik och miljö

Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av stadsmiljönämnden, att gälla från 1 januari 2024.
Författare stadsarkitekt Sirkka Wegelius och konsulterna Julle Oksanen Lightning Design LTD / Prof. Julle Oksanen & Arkitekt Oliver Walter. Läs pdf-dokumentet (10 sidor) via länken ovan,...
Inför miljötoppmötet COP21 i Paris har staden och de övriga nordiska huvudstädernas borgmästare/stadsdirektörer undertecknat en gemensam deklaration med två målsättningar. För Mariehamns del har...
Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift. Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2024.
Gatprogrammet innehåller förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.
Arbete i väg och i allmänt område ska planeras och bedrivas på så sätt att anläggningarnas konstruktion, bärighet och slitstyrka består. Arbete utförs i enlighet med stadens arbetsbeskrivning för...
Här finns Mariehamns stads hållbarhetsbokslut från 2013 och framåt att ladda ner som PDF.
Trafikreglerna för cyklister förklaras i illustrationer och text. Informationsbladet är framtaget av Ålands landskapsregering, Ålands polismyndighet, Mariehamns stad, Motorfordonsbyrån och...
Innehållsförteckning Översikt och etapper Övergripande mål Viktiga platser längs strandlinjen Etapp 1 översikt Illustration av träkajen Kring ÅSS paviljongen Sektioner över etapp 1 Etapp 2 översikt...
Kartan är en del av generalplanen för Mariehamn och visar trafiknätets gång- och cykelpassager.
Kartan visar naturskyddsområden i stadsplan samt park i stadsplan som genom bestämmelser motsvarar naturskyddsområde.
Kartan visar parkeringstider, bussparkeringar, parkeringsgarage och parkeringar för rörelsehindrade.
Under april månad 2020 genomförde Central Baltic projektet Coast4us inom Ålands landskapsregering i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn...
Utredningen baserar sig på motionen nr Stds 82/2012, A –Stfge 64 § gällande förfrågan på förslag om upprustning av Mariehamns stadspark Lilla Holmen. Området som länge varit invånarna till gagn...
Nedan följer texten från rapporten och tillika planen för esplanadens lindar. Det går även att läsa som pdf-dokument (6 sidor) via länken ovan. Lindesplanaden – stadens gröna ryggrad Med hänvisning...
Rapporten innehåller resultatet av barndialoger som utförts för att få underlag till stadens grönplan. 
Rapport från undersökning av mikroskopiska partiklar i vattenprover tagna i Mariehamn.
Till varje kapitel som är specifikt för Mariehamns stad i detta dokument finns en hänvisning till kapitelindelningen i ISO 14001-standarden. För att kunna se kapitelindelningen, läs...
Miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, så kallad Agenda 2030. Staden har även beaktat utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
WRS AB har hösten 2017 arbetat på uppdrag av Miljöbyrån, Ålands landskapsregering och Mariehamns stad med att utveckla multifunktionella våtmarker i Svibyåns delta och i Nabbenområdet. Denna rapport...
Vid den multifunktionella våtmarken vid Nabben finns informationstavlor på området (på svenska, suomeksi, in English). Tavlorna berättar om våtmarken samt om de olika djuren och växterna som gynnas...
Parkeringsbot 35,00 euro Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.
En karta som pdf-dokument.
Parkeringsnormen klargör hur staden tillämpar plan- och bygglagens krav i samband med bedömning av vilket behov av parkeringar som en verksamhet genererar. Behovet är i sin tur beroende av en rad...
Denna råd- och regelsammanställning är resultatet av ett samarbete mellan stadsarkitektkansliet, stadskansliet, infrastruktursektorn och byggnadsinspektionen. Skriften utarbetades initialt av...
Förord till slutrapporten: I Mariehamns stad diskuteras stora och små projekt med syfte att göra kommunens gator trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt trivsamma och estetiskt tilltalande. Denna...
Programmet syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten under en 10-15 årsperiod, sett från år 1998. Åtgärdsförslagen baseras på ett inledande arbete med analys och...
Turistkartan kan ses här som pdf-dokument i A4-format, två sidor.
Syftet med olycksuppföljning är att fastställa var olyckorna i Mariehamn sker samt att jämföra olycksstatistik från tidigare perioder. Det är av stort intresse att undersöka om olycksbilden har...
Program för 2022-2023.
Illustration och beskrivning, februari 2020
Denna handlingsplan med åtgärdsförslag för Mariehamns stad har arbetats fram och avsikten är att den ska vara till nytta i det fortsatta arbetet mot giftfria daghem. De prioriterade åtgärderna i...
Innehållsförteckning Introduktion Västerhamnen Trädinventering längs Västerhamnen Analyser Grönstruktur Visuell vattenkontakt Tillgänglig strand Total vattenupplevelse Grad av urbanisering SWOT...
Skyfallsanalys av Mariehamn utförd av konsulten WRS 12 april 2023.

Äldre och omsorg

Vårdararvode vid stöd för närståendevård samt avlösarservice år 2024.
Avgifterna är uppdelade i två huvudgrupper. Dels avgifter för service som är riktad till hemmaboende och dels avgifter för boendeservice.
Den av stadsstyrelsen i oktober 2020 tillsatta kommittén avslutade efter en förlängning av mandatperioden sitt arbete den 6 oktober 2021. Kommittén har tagit fram en plan för förverkligandet av ett...
På stadsstyrelsens möte den 22.1.2019 tillsattes en kommitté för kartläggning av demensvården i Mariehamn, samt utarbetande av åtgärdsplan för ekonomiska insatser inom hemtjänst, närståendestöd och...
Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom barnomsorg, skolor och äldreomsorgen i Mariehamns stad. Läs hela policyn nedan eller som pdf-dokument (6 sidor) via länken under sidans...
För att säkerställa likvärdig behandling för kommuninvånarna har äldreomsorgen i Mariehamns stad gjort upp allmänna kriterier för att skapa ramar för en tydlig och enhetlig beslutsprocess samt för...
Målet med kriterier för beviljande av hemservice och stödtjänster är att säkerställa en rättvis och jämlik behandling av Stadens invånare, att tjänsterna anpassas efter den äldres servicebehov och...
Reviderad upplaga, godkänd av äldreomsorgsnämnden 11.10.2022 A-ÄN 36§
Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård enligt Ålands landskapsregering, Socialvårdsbyråns rapport ÅLR 2020/987 03.11.2020
Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten.
Matsedeln för Trobergshemmet görs månadsvis. Matsedeln fungerar även som beställningsformulär för hemmaboende som beviljats matservice. Inlämningsdatum är cirka 5 dagar före aktuell månad börjar, ...
Statistik och diagram över svar på äldreomsorgens brukarundersökning
Syftet med denna plan är att reflektera över den äldre befolkningen och deras nuvarande situation och framtid samt att ge underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen.

Vad är styrdokument?

Styrdokument är politiskt beslutade komplement till lagar och annan extern styrning av verksamheterna. 

  • Vision - anger i vilken riktning Mariehamns stad ska utvecklas
  • Strategi - långsiktiga mål, inriktningar och övergripande handlingssätt
  • Policy - grundläggande hållning, värderingar och vägledande principer
  • Program - vad som ska uppnås och vilka metoder som ska användas
  • Plan - aktiviteter, uppföljningsbara åtgärder, tidsram och ansvar
  • Riktlinjer - rekommenderade sätt att agera
  • Regler - absoluta gränser och ska-krav 
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.