Nabbens våtmark

Nabbens multifunktionella våtmark är den första våtmarken som staden återskapat, på kommande är en våtmark vid Sviby ån i stadsdelen Apalängen.

Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Att återskapa våtmarker ger samtidigt en lämplig miljö för fisklek. Detta var grunden för byggprojektet och reningsprocesserna

Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. Därför har vi lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området så att de ger största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet. På så sätt främjar vi både rekreation och kunskapsspridning. Informationstavlor på området berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av den multifunktionella våtmarken vid Nabben.

Ett av stadens miljömål är att vi inom stadens verksamheter ska välja miljömärkta varor och tjänster så långt som möjligt. Därför lade stor vikt att hitta material med så liten miljöpåverkan som möjligt, för att göra hållbara materialval.

Filmer om Nabbens våtmark 

Hösten 2019 släppte staden en kortfilm om arbetet med anläggandet av våtmarken vid Nabben. Det finns även en kort film från när staden tillsammans med Ålands fiskevårdsförening och barn och ledare från Ålands 4H-verksamhet släppte ut gäddyngel vid Nabben. Filmerna är på svenska.

Arbetet med våtmarken fick sin start under 2016 och 2017 då Mariehamns stad deltog i programmet Baltic Sea City Accelerator. Under 2017 utvecklades planen för en våtmark och under sommaren 2019 färdigställdes våtmarken vid Nabben. Projektet har planerats av Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, även Ålands fiskevårdsförening har bistått med sin expertis i samband med planeringen. Det har förverkligats till stor del genom EU-bidrag samt bidrag från Östersjöprojektet.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1

Samhällsteknisk chef

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Karta och EU-fondens logotyp

Projektets finansiering

Projektet med Nabbens våtmark har finansierats till stor del genom bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och landskapsregeringens operativa program, Ålandsbankens Östersjöprojekt samt landskapsregeringens miljöbyrå. Våtmarkens fokus på gäddornas lek har kunnat förverkligas tack vare samverkan med Ålands fiskevårdsförening.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.