Fyrvaktarvägen (1094)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring vad gäller höjden på bostadshusen för att kunna realisera sitt projekt.

Planförslaget innebär att i planbestämmelserna tas angivelsen bort för tomten gällande vattentakets högsta höjd på byggnad. Den ersätts i plankartan för bostadsbyggnad med angivelse högsta höjd för byggnads vattentak på respektive byggnadsyta.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Planprocessen

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 26.3 - 9.4.2018. Tre anmärkningar har inkommit.

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 17.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.