Fyrvaktarvägen (1094)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att kunna realisera sitt projekt.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Planprocessen

Under besvärstiden har besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen. 

Bilagor

Skapad 26.2.2021 12:56
Uppdaterad 21.12.2021 08:14

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.