Dagvattendamm i Museiparken
Dagvattendamm i Museiparken

Multifunktionell dagvattendamm i Museiparken

Ett miljömål som Mariehamns stad har haft under en längre tid är att minska belastningen på östersjön, ett hav där vi är en liten del av ett mångfacetterat ekosystem som kräver respekt och omvårdnad för att kunna ge oss fungerande livsmiljöer och biologisk mångfald. 

Dagvatten - vattnet som tvättar staden- detta vatten är tidvis smutsigt. Längden på Mariehamns dagvattennät är 59 km. Att rena små dagvattenflöden som går ut i Östersjön gör skillnad, för våra lokala vikar och östersjön i stort. Denna multifunktionella dagvattendamm kommer att rena dagvatten från centrala staden men är också ett steg i stadens långsiktiga arbete av klimatanpassningen. Med klimatförändringarna kommer varmare väder och förmodligen mer extrema regn, och med mer regn kan innebära mer föroreningar dras med i dagvattnet och då skapar dammar en buffert för ökade flöden. För ett av stadens centrala dagvattenflöde valde vi därför att anlägga Museiparkens multifunktionella dagvattendamm under 2024.

Ny yta för rekreation och biologisk mångfald 

TrädäckDagvattenmiljön bidrar också till biologisk mångfald och en trevlig miljö att vistas i för människor i alla åldrar. I Museidammen finns det även våtmarker, men på grund av platsbrist valde vi att satsa på flytande våtmarker. Med vattenväxter från den nordiska naturen skapas förutsättningar för en koncentrerad och effektiv våtmarkseffekt samtidigt som blomningen bidrar med föda till pollinerande insekter. 

- Projektet i Museiparken är ett fantastiskt exempel på hur ny yta för rekreation och umgänge kombineras med samhällsviktig funktion som dagvattenrening, säger Ulf Simolin miljösamordnare på Mariehamns stad. 

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Projektets finansiering

Projektet med Museiparkens multifunktionella dagvattendamm är genomfört av Mariehamns stad och har delfinansierats genom Ålandsbankens Östersjöprojekt.  

 

En bild som visar Teckensnitt, text, Grafik, grafisk design

Automatiskt genererad beskrivning

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.