Delgeneralplan för centrum

Staden har tagit fram ett förslag till en delgeneralplan över Mariehamns centrum.

För att skapa förutsättningar för attraktivt boende i centrum och locka besökare har stor vikt lagts på att främja trivsamma, levande och mångsidiga stadsmiljöer med lokal prägel och skala.

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 28.9.2021 § 120.

Planprocessen

Under besvärstiden har besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen.

Förslaget bygger på de av fullmäktige godkända riktlinjerna från 2016. Planlösningarna baserar sig på utredningar som utgör planunderlaget och det samrådsmaterial som inlämnats under planprocessen. De olika hållbarhetsaspekterna; miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella är styrande för planförslaget, vilket redovisas i planbeskrivningen i enlighet med lagens krav om planens konsekvenser.

Enligt planförslaget dubbleras affärsytorna jämfört med dagens. Den totala våningsytan på området ökar från befintliga 141 000 m² till 185 000 m². Planförslaget möjliggör att de boende i centrum ökar från dagens 400 till 1 500 invånare på planområdet.

Delgeneralplaneförslaget, daterat den 14 februari 2019, var framlagt till påseende under tiden 20 maj - 19 juni 2019 på stadskansliet, samt på stadsbiblioteket som en utställning och publicerat på denna sida. Staden höll även ett informations- och diskussionstillfälle för allmänheten den 27 maj 2019 på stadsbiblioteket. 19 anmärkningar inkom under utställningstiden.

Anmärkningar och bemötanden finns under Hitta snabbt.

En intervju med stadsdirektör Barbara Heinonen om de inkomna anmärkningarna mot delgeneralplanen, finns från den 26 juni 2019 på Ålands Radio och TV:s hemsida som strömmande ljudspår.

 

Illustration över planprocess i centrum

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslöt den 27.1.2015 att Mariehamns stad ska gå in för att upprätta, och under kommande mandatperiod anta, en delgeneralplan för stadens centrum. Stadsstyrelsen tillsatte den 12.3.2015 en kommitté vars slutrapport omfattades av stadsfullmäktige den 1.3.2016. Sammanfattningen och de delar av rapportens kapitel 1 som är skrivna med fet stil utgör utgångspunkt för upprättandet av delgeneralplanen.

Stadsstyrelsen har tagit till kännedom ett utkast till delgeneralplan för Mariehamns centrum daterat 29.11.2016, varefter samråd och remissförfarande har genomförts.
Samrådsmöte arrangerades den 1.3. 2017 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerade om planutkastet. På stadsbiblioteket fanns materialet samlat till en utställning under tiden 1-22.3.2017. Synpunkter gällande ärendet kunde senast den 31.3.2017 lämnas skriftligen eller muntligen till stadsarkitektkansliet.

Bilagor

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.