Ansöka om ändring i stadsplanen

Markanvändning och byggande i staden regleras genom planläggning. Om gällande stadsplan har föråldrats och det aktuella byggnadsprojektet avviker från stadsplanens möjligheter behövs stadsplaneändring.

Vid stadsplanering är stadens generalplan riktgivande.

Ansökan

Om du äger en eller flera tomter och vill ha ändring i den gällande stadsplanen måste du lämna in en ansökan om stadsplaneändring. Du kan använda blanketten eller lämna in egen fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter.

I ansökan bör framgå vad planändringen önskas omfatta; markanvändning, byggrätt, placering av byggnad/-er, antal våningar. Ansökan bör även innehålla en motivering till önskad planändring. Till ansökan kan bifogas kartritning som klargör vad ändringen gäller och andra skisser som visualiserar önskemålen.

Till ansökan bifogas ett intyg över att du äger eller har besittningsrätt till tomten som ändringsansökan gäller. Ett sådant intyg är till exempel lagfart/bestyrk kopia av köpebrev/ hyresavtal.

Kostnad

Som markägare betalar du en avgift för stadsplaneändring. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en förskottsbetalning innan stadsmiljönämnden behandlar ansökan, resten av avgiften betalas när planen har trätt i kraft. Avgiftens storlek varierar beroende på ändringens karaktär.

Innan du ansöker om ändring i stadsplaneändring lönar det sig att ta kontakt med planläggningsenheten och diskutera frågan med stadsarkitekten eller planarkitekten för att klargöra om den önskade ändringen är möjlig och ändamålsenlig. Samtidigt kan du höra dig för om avgiften för stadsplanering, tidtabell och andra eventuella detaljer.

Planarkitekt

Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.