Folkhälsan (1156)

Folkhälsan anhåller om en stadsplaneändring för att möjliggöra nybyggnation innehållande social service, boende och administration.

Målet med planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av antalet vårdboendeplatser för att möta och säkerställa behovet i Mariehamn. Detta är i linje med visionen för 2040 där Mariehamn strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet inom äldreomsorgen och därigenom bidra till att de äldre kan leva en tillvaro präglad av mening, sammanhang och värdighet.

Planläggningsenhetens bedömning är att den sökta ändringen behandlas som en komplex planprocess då påverkan på stadsbilden har större verkan. Den nya planen avviker från generalplanen gällande markanvändning, antal våningar och exploateringstal, samt att byggnadsrättsökningen överstiger 200 m2.

Samrådsmöte hölls 2 maj 2024. Då kunde man påverka och lämna synpunkter på planförslaget. 

Planprocessen (komplex)

Ett stadsplaneutkast tas fram
Stadsplaneutkastet behandlas av stadsmiljönämnden
Kallelse till samråd skickas ut 
Samrådsmöte  Här kan du påverka och lämna synpunkter
Inkomna synpunkter registreras
Framtagning av stadsplaneförslag
Stadsplaneförslaget behandlas av stadsmiljönämnden. Här är processen nu
Stadsplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen
Förslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen - Här kan du lämna anmärkningar
Stadsplaneförslaget godkänns av stadsfullmäktige
Besvärstid i 30 dagar - Besvär kan lämnas in till Ålands förvaltningsdomstol
Planen träder i kraft om inte besvär inlämnats

 

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.