Änke- och pupillpensionsstadga för Mariehamns stad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

År 1957 togs i bruk en stadga som handlar om pension åt efterlevande till anställd inom staden. Den ändrades senast år 1979.

1 §
Sedan tjänsteinnehavare eller arbetare eller pensionstagaren i Mariehamns stads tjänst avlidit, erläggs i enlighet med vad i denna änke- och pupillpensionsstadga bestäms pension åt hans änka och uppoffringsbidrag åt hans barn, som icke fyllt 16 år. Är barnet oförmöget till arbete, må uppfostringsbidrag utgå tills det fyller 21 år.

Såsom barn enligt denna stadga anses även adoptivbarn och sådant utom äktenskap fött barn, som den avlidne lagligen erkänt som sitt barn eller med avseende varå den avlidnes underhållsplikt fastställs genom domstols utslag eller genom avtal.

2 §
Allmän förutsättning för erläggande av pension och uppfostringsbidrag är, att i 1 § avsedd tjänsteinnehavare eller arbetare eller pensionstagare varit sin familjs huvudsakliga försörjare och att han innehaft minst det antal tjänsteår, som enligt pensionsstadgan för stadens tjänsteinnehavare eller arbetare utgör förutsättning för pension, eller åtnjutit pension enligt pensionsstadgan.

3 §
Pension erläggs icke

  1. åt änka, vars äktenskap med tjänsteinnehavaren eller arbetaren eller pensionstagaren bestått högst fem år eller vars make vid äktenskapets ingående fyllt femtio år,
  2. åt änka, som ingått äktenskap,
  3. åt tidigare make,
  4. åt änka som varaktigt flyttat utomlands och vistats därstädes i en fortsättning minst ett år.

Uppfostringsbidrag utbetalas icke åt adoptivbarn, såvida det ej i laga ordning adopterats åtminstone tre år före sin fosterföräldrar död och förrän denna fyllde fyrtiofem år.

4 §
Beloppet av pension, som utgår till änka, är femtio procent och beloppet av uppfostringsbidrag till varje barn tio procent av den pension, som den avlidne erhöll eller vartill han hade varit berättigad, därest han hade avgått med pension i den åldern, då han avled. Änkepension och uppfostringsbidrag eller uppfostringsbidragen får likväl sammanlagda icke överstiga det pensionsbelopp, som den avlidne erhöll eller hade erhållit, om han hade åtnjutit pension.

Uppfostringsbidrag åt barn utom äktenskap må icke överstiga beloppet av underhållsbidrag, som fastställts genom domstols utslag eller genom avtal.

Lever änka och finns flere än fem mottagare av uppfostringsbidrag, skall det sammanlagda beloppet av uppfostringsbidragen, som icke må överstiga i 1 mom. nämnt belopp, jämnt fördelas mellan mottagarna av uppfostringsbidrag.

Har barnens båda föräldrar avlidit, är uppfostringsbidragets belopp för ett barn två tredjedelar av änkepensionen, för två barn änkepensionens hela belopp och för varje följande barn i 1 momentet nämnt belopp. Finns flere än en mottagare av uppfostringsbidrag, skall det samfällda beloppet av uppfostringsbidragen, som icke får överstiga i 1 momentet nämnt belopp, fördelas jämnt mellan mottagarna av uppfostringsbidrag.

Person, som jämlikt denna stadga är berättigad till änkepension eller uppfostringsbidrag, och åt vilken stad, annan kommun, kommunal sammanslutning, staten, landskapet Åland, religiöst samfund, inrättning eller rörelse beviljat annan pension eller annat bidrag, än på det egna tjänste- eller arbetsförhållandet eller på företagarverksamhet baserad pension, erhåller av staden änkepension eller uppfostringsbidrag endast med det belopp, varmed denna pension eller detta uppfostringsbidrag överstiger ovannämnda pension eller ovannämnt bidrag. (ändr. stfge 1979-05-29).

Pension och livränta i stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst och lagen om folkpensionering avdras icke från pension och uppfostringsbidrag, som avses i denna stadga.

4 §:s ändrade 5 moment i denna stadga tillämpas på ansökan även i pensionsfall, som inträffat före denna ändrings ikraftträdande, dock sålunda, att rätten till pension enligt den nya samordningen begynner först 1.1.1979. (ändr. stfge 1979-05-29).

4 a § upphävd; stfge 42/2.3.1967.

5 §
Änkepensionerna och uppfostringsbidragen binds vid den allmänna lönenivån sålunda, att i lönenivån inträffade förändringar beaktas genom att kalenderårsvis justera pensionen enligt det löneindextal, som årligen fastställs för justering av i lagen om pension för arbetstagare avsedda löner och pensioner. (ändr. stfge 91/18.6.1970).

Pensionens belopp justeras och på de utgående pensionerna utbetalas förskott på samma sätt som stadgats om justeringen av i lagen om pension för arbetstagare avsedda pensioner. (ändr. stfge § 200/6.9.77).

6 §
Avlider tjänsteinnehavare eller arbetstagare till följd av olycksfall i stadens arbete eller i tjänsteutövning eller i sjukdom, som förorsakats av arbetet, bestäms änkepension och uppfostringsbidrag på full pension, motsvarande den avlidnes avlöning. Erhåller änka och barn till följd av olycksfallet fortlöpande försörjningspension av försäkringsbolag eller staden i stöd av olycksfallsförsäkring, som staden tagit erläggs såsom pension och uppfostringsbidrag blott den skillnad, med vilken pensionen och uppfostringsbidraget enligt denna stadga överstiger sagda försörjningspension.

Har tjänsteinnehavare eller arbetstagare i stadens tjänst uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet förorsakat dödsfallet eller väsentligen medverkat därtill, må pension, som skulle tillkomma änkan därest sådan ej kan beviljas i stöd av den rätt till pension den avlidne förvärvat sig på grund av tjänsteår, efter prövning nedsättas, dock icke till mindre belopp än lägsta pension enligt denna stadga.

7 §
Pensionstagare eller mottagare av uppfostringsbidrag, som dömts att i straffanstalt utstå frihetsstraff eller som enligt förordnande skall intas i arbets-, uppfostrings-, eller annan sådan anstalt, erhåller icke pension eller uppfostringsbidrag under den tid han vistas i anstalten såvida den fortgått i minst en månad. Innehållandet av pensionen eller uppfostringsbidraget begynner eller upphör med ingången av den månad, som följer närmast efter den, under vilken frihetsstraffet eller vistelsen i anstalten begynt eller upphört.

Är pensionstagare, som dömts till frihetsstraff eller förordnats till intagning i anstalt, skyldig att underhålla sina anhöriga, må stadsstyrelsen besluta, att pensionen antingen i dessa helhet eller någon del skall utbetalas till nämnda personer, om dessa i motsatt fall kommer att lida nöd.

8 §
I denna änke- och pupillpensionsstadga avsedd pension och uppfostringsbidrag ansöks skriftligen hos stadsstyrelsen.

Har pension eller uppfostringsbidrag sökts senast inom ett år från tjänsteinnehavares eller arbetstagares eller pensionstagares död, vidtar rätten till pension och uppfostringsbidrag från den i 11 § 2 momentet nämnda tidpunkten.

Har pension eller uppfostringsbidrag icke sökts inom den i 2 momentet stadgade tiden och laga hinder icke påvisats, vidtar rätten till pension och uppfostringsbidrag från ingången av den månad, som följer efter det ansökan inlämnats. (ändrad 29.4.1965, stfge § 64).

9 §
Vid ansökan skall fogas av vederbörande myndighet given släktutredning angående den avlidne, intyg om hans till pension berättigade tjänsteår och de övriga handlingar, vilka är av betydelse vid ansökningens avgörande. Inträffar i pensionstagarens eller mottagarens av uppfostringsbidraget levnadsförhållanden på pensionen eller uppfostringsbidraget verkande förändringar, är denne skyldig att vid anfordran förete utredning därom för stadsstyrelsen.

10 §
Pension och uppfostringsbidrag beviljas och pensionsbrev utfärdas av stadsstyrelsen.

11 §
Pension och uppfostringsbidrag utbetalas, på sätt stadens ekonomikontor bestämmer, månatligen senast den 15 i varje månad, i jämna tiotal mark. Slutar icke uträknat pensions- eller uppfostringsbidrags belopp på fulla tio mark, skall det förhöjas till närmast högre tiotal mark.

Pension och uppfostringsbidrag erläggs från början av den månad, som följer närmast efter den, under vilken tjänsteinnehavaren eller arbetaren eller pensionstagaren avlidit.

Den sista pensionen utbetalas för den månad, under vilken pensionstagaren avlidit eller ingått äktenskap eller kommit att vistas i 3 § 1 momentet 4) punkten nämnd tid varaktigt utomlands.

Det sista uppfostringsbidraget utbetalas för den månad, under vilken mottagare av uppfostringsbidrag avlidit eller ingått äktenskap eller fyllt sexton år eller till arbete oförmögen mottagare av uppfostringsbidrag.

12 §
Bestämmelserna i denna änke- och pupillpensionsstadga är gällande där ej lag eller förordning utgör hinder därför.

13 §
Denna änke- och pupillpensionsstadga träder i kraft den 1 januari 1957.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.