Stadens miljö- och klimatarbete

Mariehamns stad är sedan den 24 januari 2011 en miljöcertifierad kommun enligt ISO14001.

Miljömål och miljöprogram

Den 23.4.2019 godkände stadsfullmäktige ett miljöprogram för perioden 2019-2030. Det nya miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Programmet gäller verksamheter som staden kontrollerar, det vill säga stadens egna förvaltning med beslutande organ samt stadens dottersamfund.

Programmet har fyra strategiska områden, en riktgivande miljöpolicy och fem miljömål. Till målen finns kopplade indikatorer vilka används för att följa upp förverkligandet av målen. Miljöarbetet följer ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Klimat- och energiutmaning

Ett av stadens miljömål är att klimatbelastningen ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2002, hittills har vi minskat utsläppen med 70 procent!

Vi laddar för en renare och tystare stadsmiljö. En del av stadens egna fordon är eldrivna. Bland annat hemtjänsten och vaktmästerienheten har tillgång till elbilar och flera avdelningar använder elcyklar. Självklart laddas de med förnyelsebar el, sedan 2011 har Mariehamns energi levererat grön el.

Hållbar upphandling

Staden har även antagit miljömål om att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 75 % senast 2030. När det gäller andelen inköpta miljömärkta varor, ska den motsvara minst 60 %. Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet för god miljö. Stadsledningen har tagit fram tips till dig som upphandlar eller funderar på att lämna anbud i en upphandling, se Hållbar upphandling.

Hur vi ligger till jämfört med våra mål?

För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning genom hållbarhetsbokslutet. I det årliga uppföljningen beskriver vi kortfattat vad målen innebär, om vi når dem och de indikatorer vi använder för att följa utvecklingen.

Feedback och förbättringsförslag

Feedback och förbättringsförslag kallas för avvikelser på miljöledningsspråk. Avvikelser och hanteringen av dessa är ett medel för att ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Avsikten med avvikelsehanteringen är således att lyfta upp problem och se till att de åtgärdas och därmed inte inträffar igen. Därför är det viktigt att anställda inom Mariehamns stad och majoritetsägda dotterbolag på ett enkelt sätt kan ge feedback och förbättringsförslag på stadens miljöarbete.

Testa din egen Klimatpåverkan

Vill du veta hur din egen livsstil påverkar klimatet? Gå in på klimatkontot. Svara på frågor om hur du bor, reser och äter och få konkreta förslag på vad du kan förändra i din livsstil. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sidan uppdaterades