Grupp med människor och pratbubblor

Stadens arbete med ledarskapsutveckling ger resultat i medarbetarundersökning

Det står klart när resultatet från medarbetarenkäten har sammanställts. Enkäten utfördes i början av år 2024 och 399 av 914 anställda deltog i undersökningen.

Samma medarbetarenkät genomfördes 2018 och 2022, vilket gör att resultaten kan jämföras. Årets resultat är positivt och visar på förbättringar, men fortsatt finns det också utvecklingsområden. 

- Ledarskapsindexet för hela staden är 81, vilket är ett högt index. Staden satsar på ledarskapsutveckling och det syns i siffrorna både nu och år 2022. Det utvecklingsområde som behöver ytterligare insatser är konflikthantering och information inom arbetsplatsen. Vi måste också jobba vidare med att höja deltagandet i undersökningen, säger HR-chefen Sari Hautamäki.

Undersökningen utgick från frågor som mäter hållbart medarbetarengagemang inom motivation, ledarskap och styrning. Hållbart medarbetarengagemang mäts också för svenska kommuner och stadens resultat kan således jämföras med resultat för kommuner i Sverige. I de senaste mätningarna på tre år har alla kommuner i Sverige ett ovägt medeltal på 79 i ledarskapsindex och på 80 i motivations- styrnings- och totalindex. (Kolada) Stadens totala ledarskapsindex landar på 81, vilket är samma resultat som i senaste undersökningen 2022. Motivationsindexet landar på 78, styrningsindexet på 74 och stadens totala index på 78. Staden förhåller sig således bra i förhållande till medeltalsindexet för alla kommuner i Sverige.

Sari Hautamäki

HR-chef
Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.