karta över dammen
Plan för sedimentationsdamm 1.12.2023

Staden bygger en damm i Museiparken

Nu påbörjar vi arbetet med att anlägga en sedimentationsdamm i Museiparken. Dammen kommer att rena dagvattnet innan det rinner ut i havet. Ett konstverk placeras i dammen och flera rekreationsytor skapas.

Staden är i ett stort behov av vattenrening från det dagvatten som idag rinner orenat ut i havsviken Slemmern. Dammen ska samla upp dagvattenflöden från framför allt parkeringsytor och vägar i centrumområdet. Flera anläggningar har planerats under kommande år genom integrering just på detta sätt i stadsbilden. Det ökar förhoppningsvis även medvetenheten om att vattnet är en av våra mest värdefulla resurser i Mariehamn. 

- Jag är otroligt glad att vi äntligen kan börja anlägga Museidammen. Det kommer bli ett lyft för området och bra för havsviken och Östersjön i stort. Det är alltid en skön känsla att kunna gå från ord till handling för ett friskare hav, säger Ulf Simolin miljösamordnare.

Några av orsakerna till att dammen byggs just i Museiparken är för att förbättra det underutnyttjade området och skapa möjligheter för nya rekreationstyper. Den 2000 kvadratmeter stora dammen kommer att medföra fällning av ett stort antal träd, parken är i behov av förnyelse och nytänk för att kunna utvecklas. När den är färdigställd erbjuder den plats för lugn och ro genom sina flera planerade sittområden. I dammens mitt kommer ett upplyst konstverk placeras för att ytterligare höja platsens profil.

– Dammen är ett välkommet inslag i stadsbilden. Den visar på Mariehamns stads vilja att värna om sin känsliga natur och att bereda möjligheter för mångsidig rekreation så att alla hittar just sin plats för utevistelse, berättar stadsarkitekt Dominicus Björkstam.

Måndagen den 5 mars påbörjas arbetet och dammen förväntas vara klar till midsommar i år. Utvecklingen i Museiparken bygger på en vision om att på lång sikt aktivera hela den östra strandlinjen för promenadstråk och aktivitet. 

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.