Mariehamns gröna värden - kompletterande dialog riktad till barn

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Rapporten innehåller resultatet av barndialoger som utförts för att få underlag till stadens grönplan. 

I en grönplan tar man ett helhetsgrepp på stadens grönytor, t ex för att kunna identifiera vilka grönområden som är extra viktiga i staden och bör bevaras och vilka som har ett utvecklingsbehov. Grönplanen kommer att fungera som ett viktigt verktyg för den framtida planeringen i Mariehamn. Underlag som tas fram inför arbetet inkluderar bland annat naturinventeringar, ekosystemtjänstkartläggning samt befolkningens åsikter om Mariehamns grönområden.

För att fånga upp befolkningens åsikter om Mariehamns grönområden utfördes en digital kartenkät under april 2020 vilken besvarades av 428 personer (Kartläggning av Mariehamns gröna värden). Kartenkäten hade en låg svarsfrekvens bland personer under 20 år (2 %) och det konstaterades att staden behöver göra kompletterande undersökningar kring denna åldersgrupp. Under hösten 2020 och våren 2021 har Mariehamns stad tillsammans med Rädda Barnen utfört en dialog riktad mot barn och ungdomar för att komplettera kartenkäten.

Läs hela rapporten som pdf-dokument (24 sidor) via länken under denna sidas rubrik. 

 

Skapad 6.7.2021 10:49
Uppdaterad 6.7.2021 10:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.