Infrastrukturnämnden

Infrastrukturnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna. Infrastrukturdirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: Avlopps- och vattenförsörjning, räddningsväsendet, trafikplanering, mätningsverksamhet, markutgivning, utbyggnad och förvaltning av allmänna byggnader, mark- och vattenområden samt anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning samt kollektivtrafik.

Infrastrukturnämnden har hand om och besluter i de ärenden som enligt, lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut hör till nämnden, också de som enligt gällande räddningslagstiftning hör till staden.

Läs mer om infrastrukturnämndens beslutsområden i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2020–2023 leds infrastrukturnämnden av fyra män och fyra kvinnor.
 

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Julia Birney, ordförande Lib Susanne Vävare Hi
 Jill Fredrickson, vice ordförande Ocå Ingrid Nordberg Ocå
 Gunnar Granlund Ocå Christoffer Virtanen Ocå
 Jessy Eckerman Soc Teresa Westmark Soc
 Kaveh Bahar Soc Karl-Johan Fogelström Soc
 Björn-E Zetterman Lib Roger Eriksson Lib
 Björn Hägerstrand Msm Lennart Isaksson Msm
 Lillan Holmberg Msm Annelie Karlberg Msm

Sammanträden

Infrastrukturnämnden i Mariehamn sammanträder som regel på tisdagar kl. 18.30 i kontorshuset Tekniska verken vid Elverksgatan 1. Extramöten hålls vid behov på separat kallelse. Infrastrukturnämndens justerade protokoll framläggs i infrastruktursektorns kansli till allmänhetens påseende, den tredje vardagen efter mötet.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Stadsmiljönämnd från 2024

Stadsmiljösektorn styrs av tre nämnder fram till och med 31.12.2023; infrastrukturnämnden, stadsutvecklingsnämnden och byggnadsnämnden.

Från och med år 2024 ersätts nämnderna för infrastruktur samt stadsutveckling av stadsmiljönämnden. Byggnadsnämnden fortsätter att fungera som stadens byggnadstillsynsmyndighet.

För mer information om nämndernas ansvar, uppgifter och befogenheter läs mer i stadens förvaltningsstadga.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.