Regler för stadsbildsbidrag och Chiewitzpris

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Godkänd av stadsfullmäktige 28.10.2014, att tillämpas från 01.01.2015.

1. Stadsbildsbidragets ändamål

Stadsbildsbidragets ändamål är att genom bidrag för underhåll eller reparation medverka till att kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt eller annan för allmänheten värdefull bebyggelse inom Mariehamn bevaras för framtiden.

2. Medel till förfogande

Medel till stadsbildsbidraget erhålls:

2.1. genom i driftbudgeten för stadsutvecklingsnämnden för respektive år reserverat anslag som stadsfullmäktige på initiativ av stadsutvecklingsnämnden i budgeten anvisar för detta ändamål,
2.2. med inbetalningar från enskilda personer, företag och sammanslutningar, till av stadsutveck- lingsnämnden fastställt minimibelopp per inbetalning.

3. Stadsbildsbidragets användning

Bestämmelser och villkor för bidrag:

3.1. I bidrag kan utdelas ett av stadsutvecklingsnämnden bestämt belopp per objekt. Bidragets maximibelopp fastslås av stadsutvecklingsnämnden. Bidraget är ett uttryck för uppskattning av enskilda åtgärder, som är ägnade att bevara Mariehamns äldre
byggnadskultur eller befrämja stadsbilden. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd och godkänd av stadsarkitektkansliet och berörd myndighet.
3.2. För erhållande av bidrag erfordras i fråga om fastigheten
a) att objektet är i privat ägo och är av kulturhistoriskt eller stadsbildsmässigt värde;
b) att samråd beträffande åtgärderna sker med stadsarkitektkansliet och vid behov med byggnadsinspektionen innan arbetet igångsätts.
3.3. Bidrag kan i enskilda fall beviljas även om villkoren enligt punkt 3.2 ovan inte till alla delar uppfyllts.

4. Stadsbildsbidragets förvaltning

Om ekonomisk ersättning i enlighet med punkt 3 besluter stadsutvecklingsnämnden efter beredning av stadsarkitektkansliet.

5. Chiewitzpris

Stadsutvecklingsnämnden kan utan ansökan på förslag av nämnden, stadsarkitekten eller på förslag av allmänheten efter beredning av stadsarkitekten utdela ett hedersomnämnande till fastighetsägare som gjort värdefulla insatser för stadsbildens bevarande och/eller förskönande eller för kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt förtjänstfullt vård av bebyggelsen på sin tomt eller för ny byggnad som anpassats till platsen eller åtgärder som förbättrar stadsbilden.

Georg Theodor CHIEWITZ, född 1815 i Stockholm, var sin tids mest originella och nyskapande arkitekt. Han flyttade till Finland år 1851 och verkade som länsarkitekt i Åbo och Björneborgs län samt Åland från 1852 till sin död 1862. På uppdrag av ryske guvernören utarbetade han Mariehamns första stadsplan daterad 6 december 1859.
Stadsplanen fastställdes av H.M. kejsar Alexander II den 17 juli 1860. Stadens fundationsbrev är undertecknat den 21 februari 1861.

Publicerad 23.2.2021
Uppdaterad 23.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.