bildkollage med omslag till dokumentet grönplan samt grönområdet före Lilla holmen

Grönplan för Mariehamn

En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar vägledande och rådgivande. Den är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt för Mariehamns stad samt för det kommande arbetet med generalplanen för Mariehamn.

Beslutet att ta fram en grönplan för Mariehamns stad togs av stadsfullmäktige i april 2019 då stadens miljöprogram godkändes.

Stadsstyrelsen godkände 25.3.2021 målen för framtagning av grönplan för Mariehamn.

Ett utkast till grönplan har framtagits med ett brett underlagsmaterial av bland annat utredningar om naturinventeringar, ekosystemtjänster, spridningsanalyser, gröna kulturmiljöer, landskapskaraktärsanalyser och kartläggning av stadsbornas åsikter om Mariehamns gröna värden.

Stadsstyrelsen har den 16.6.2022 § 166 godkänt utkastet till grönplan.

Utkastet ställdes ut under september 2022 och 14 synpunkter kom in. Flera av dessa tog upp att tillgänglighetsfrågor bör lyftas i grönplanen. Under sommaren 2023 utfördes en tillgänglighetsanalys av stadens parker, denna har använts som ett underlag för förslaget till grönplan.

I förslaget till grönplan har synpunkter från utställningstiden tagits i beaktande och tillgängligheten i stadens grönområden lyfts tydligare. Vidare arbete med strategier, riktlinjer och åtgärdsförslag har utförts, samt en översikt av grönplanens texter och kartor.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.