Grönplan för Mariehamn

Beslutet att ta fram en grönplan för Mariehamns stad togs av stadsfullmäktige i april 2019 då stadens miljöprogram godkändes.

En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar vägledande och rådgivande. Den är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt för Mariehamns stad samt för det kommande arbetet med generalplanen för Mariehamn.

Stadsstyrelsen godkände 25.3.2021 målen för framtagning av grönplan för Mariehamn.

Ett utkast till grönplan har framtagits med ett brett underlagsmaterial av bland annat utredningar om naturinventeringar, ekosystemtjänster, spridningsanalyser, gröna kulturmiljöer, landskapskaraktärsanalyser och kartläggning av stadsbornas åsikter om Mariehamns gröna värden.

Stadsstyrelsen har den 16.6.2022 § 166 omfattat utkastet till grönplan av den 7.6.2022.

Under september 2022 arrangerar staden ett informationstillfälle om grönplanen.

Bilagor

Skapad 31.3.2021 12:47
Publicerad 31.3.2021 12:47
Uppdaterad 22.6.2022 08:07

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.