Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller göra förändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder fordrar bygglov, för en del åtgärder räcker en anmälan till byggnadsnämnden.

Behöver jag bygglov? Om du läser §§ 66-70 i plan- och bygglagen får du kanske svar på dina frågor. Liksom alla regler måste också plan- och bygglagen tolkas. Ta därför gärna kontakt med byggnadsinspektionen redan i planeringsskedet för att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller annat tillstånd och vad som krävs för att behandla din ansökan. Observera också att i 2.2 byggnadsordningen för Mariehamns stad finns åtgärder med informationsplikt. 

Alla ansökningar och anmälningar behandlas individuellt. Både ansökan om bygglov och fastställelse av personantal för trakteringslokal, samt informationsanmälan till byggnadsnämnden lämnas till byggnadsinspektionen.

Ansökan om bygglov

Ansökan till byggnadsnämnden behövs för att

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast använts eller för vilket bygglov lämnats
 • göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader eller tak
 • göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt som påverkar konstruktioner eller anordningar för stadga eller säkerhet
 • uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligen höjs

Bygglovansökan krävs också för uppförande, placering, uppställning eller fast angöring av följande konstruktioner, anläggningar, fordon eller fartyg

 • nöjesplats, idrottsplats eller campingplats
 • skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter
 • mast med en höjd över 25 meter
 • torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten
 • vindkraftverk som är avsett att betjäna fler än tre hushåll
 • plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter över mark om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter
 • husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid ska användas för boende, affärslokal eller liknande
 • fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader

Efter att du lämnat in ansökan behöver du vänta på beslut i ditt ärende. Sedan när ditt projekt är klart, kom ihåg att boka slutsyn!

Också för fastställelse av personantal för trakteringslokal fordras en ansökan till byggnadsnämnden. (Ål. lst 17.11.1998, 884 Kb1)

Informationsansvar

Byggnadsnämnden skall informeras senast 14 dagar innan någon av följande åtgärder påbörjas:
1. Indelning eller sammanslagning av bostadslägenheter.
2. Ändring av byggnads fasad, tak form, taktäckningsmaterial, vägg-beklädnad, fönsterindelning och dylika åtgärder utförs som påverkar stadsbilden.
3. Sådana ändringsåtgärder på eller i K-märkta byggnader varom regleras i detaljplan.

Anmälan lämnas till byggnadsinspektionen. Till anmälan bifogar du de ritningar och utredningar som krävs för bedömning av åtgärden. Om byggnadsnämnden inte har meddelat förhinder inom 30 dagar räknat från dagen för anmälans ankomst till byggnadsnämnden kan du börja med arbetet.

Sidan uppdaterades