Västerhamn och sjöpromenaden, 2007

Ämne:
 • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Västerhamnen
 • Trädinventering längs Västerhamnen
 • Analyser
  • Grönstruktur
  • Visuell vattenkontakt
  • Tillgänglig strand
  • Total vattenupplevelse
  • Grad av urbanisering
  • SWOT analys
  • Detaljstudie ÅSS hamnområde
 • Förslag
  • Tillgänglighet för alla
  • Stråk och noder i Västerhamnen
  • Designtema
  • Hamnutvidgning längs Hamngatan
  • Föreslagen stödmur
  • Alternativ utformning till skyddsavspärrning
  • Belysnings som stämningsskapare
  • Inspirationsbilder
  • Trafiksituation
  • Bilburen trafik i Västerhamnen
  • Hamngatan - Sjöpromenaden
  • Hamnområdet och parkeringsmöjligheter
  • Referensmaterial
 • Bilagor
  • Stadsplan
  • Sjöfartmuseum
  • Kättingparken

Slutsatser

Enligt det sammanställda materialet av SWOT analysen erbjuder Västerhamnen en stor potential att utvecklas till ett attraktivt område för både besökare och boende. Platsens närhet till vatten och en attraktiv strandmiljö är en av de viktiga faktorerna. Det är därför helt avgörande för platsens framtida utveckling att tillgängligheten till stranden bevakas vid framtida exploatering. Den visuella vattenkontakten måste beaktas. Rörligheten längs gång- och cykelstråk måste förbättras till en acceptabel nivå. Val av material för markbeläggning, belysningsarmaturer bör ske enligt en konsekvent och medveten plan.

Läs utredningen som pdf-dokument (31 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

För relaterad information, se även planeringsunderlaget Kajpromenaden vid Västerhamn 2008

Skapad 23.3.2021 13:29
Uppdaterad 23.3.2021 14:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.