Program för främjande av integration

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Målet med kommunens integrationsfrämjande är att stödja internationalism, jämlikhet och likabehandling på lokal nivå samt att främja positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

På initiativ från Ålands kommunförbund tillsattes under vintern 2014 en arbetsgrupp med medlemmar från kommunförbundet, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Arbetsgruppen tog fram en modell för kommunala integrationsprogram. Mariehamns stad använde denna modell som grund för sin integrationsplan för 2015-2018. En säker hamn projektet tog sedan fram en ny modell som användes under perioden 2019-2022.

Mariehamns stads program för främjande av integration blev antagen av stadsfullmäktige 28.02.2023.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.