Parkeringssystem- och normer

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Parkeringsnormen klargör hur staden tillämpar plan- och bygglagens krav i samband med bedömning av vilket behov av parkeringar som en verksamhet genererar. Behovet är i sin tur beroende av en rad förutsättningar.

Nedan följer en sammanfattning av informationen i dokumenten som finns på denna sida.

Parkeringsnorm för bil

Normen utgår från principen om att respektive fastighetsägare bär ansvaret för att iordningsställa och bekosta de parkeringsplatser som verksamheten på den egna tomten genererar. Denna princip är vanlig och inte unik för Mariehamn. Normen i sig talar om hur många parkeringsplatser som ska finnas men inte om var de ska förverkligas.

I syfte att skapa incitament för fastighetsägare att bidra till efektiva gemensamma lösningar har man på olika håll gått in för att komplettera parkeringsnormerna med möjligheter till lättnader.

Fastslagna normer med grunddimensionering samt dimensioneringsavdrag (samutnyttjande och bilpool) finns i dokumentet Parkeringsnorm för bil i Mariehamn.

Cykelparkeringsnorm

På egen tomt ska reserveras tillräckligt med utrymme för parkering och förvaring av cyklar.  Besöksparkering bör placeras i närheten av entréer.  Arbetsplatsparkering bör placeras i väderskyddade cykelställ ev. låsbara.  På gata kan en viss besöksparkering placeras enligt stadsstyrelsens direktiv.  Bostadsparkering bör kunna placeras dels i närheten av entré och dels i förvaring.

Antal cykelplatser som ska reserveras på tomt är utgående från typ av verksamhet, läs mer i dokumentet Cykelparkeringsnormer för Mariehamn.

System för bilparkering

Staden har idag totalt 1.172 parkeringsplatser för bil varav 760 platser är korttidsbunden parkering och 412 är långtidsparkering. Av dessa är 154 friköpsplatser placerade i underjordiska anläggningar och 401 friköpsplatser placerade ovan mark.

Idag upptas ett stort antal korttidsparkeringsplatser av långtidsparkerade fordon vilket skapar ett tryck på flera underjordiska parkeringar i centrum. Övervakningen kan ske antingen genom införande av parkeringsskivor eller genom avgifter.

Effektivare övervakning i kombination med införande av parkeringsskivor eller avgifter skulle skapa en större tillgänglighet i centrum genom att flera parkeringsplatser då frigörs.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.