Byggnadsordning för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt och en god livsmiljö i Mariehamns stad med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag och att skydda natur- och kulturvärden.

Denna byggnadsordning är uppgjord med stöd av 8 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland . Byggnadsordningen ska tillämpas på markanvändning och byggande i Mariehamns stad. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms i en antagen generalplan eller detaljplan eller i Ålands byggbestämmelsesamling vars innehåll bestäms i Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2008:109).

I byggnadsordningen kan du bland annat läsa om bygglov och anmälningsskyldighet, miljövård, byggbegränsningar och  bestämmelser.

Stadens nuvarande byggnadsordning är godkänd av stadsfullmäktige 27 mars 2018 att gälla från 3 maj 2014.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.