Avgifter för kopior och utskrifter

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgiftstaxan omfattar samtliga förtroendevalda organ inom Mariehamns stad. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.9.2022, 122 §. Dessa avgifter träder i kraft den 1 januari 2023.

Avgift för kopior och för utskrift ur datasystem

Dubbelsidig kopiering eller utskrift räknas som två sidor. I de fall en begäran om kopior eller utskrifter av en handling har tagits fram, kan kostnaden komma att debiteras även om mottagaren inte hämtar handlingen.

Samtliga belopp i denna taxa anges med moms inkluderad.

  • Format A4: 0,50 euro/sida, dock så att lägsta avgift som debiteras är 5 euro.
  • Format A3: 1 euro/sida, dock så att lägsta avgift som debiteras är 5 euro.
  • Format större än A3: 10 euro/utskrift.

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för begäran om handlingar under 5 euro missbrukas, till exempel via flertalet mindre begäranden som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, kan staden komma att behandla samtliga begäranden som en och samma begäran. 

Ersättning kan tas ut för eventuella postförskottsavgifter eller annan särskild kostnad för att sända den begärda kopian med post, bud eller liknande.

Vid begäran om utlämnande av omfattande mängder handlingar eller att utlämnandet av handlingar förutsätter arkivsökning eller liknande åtgärder för att kunna  sammanställas debiteras, utöver kostnaderna per kopia, 30 euro per timme i det fall arbetsinsatsen överstiger två timmar. För eventuell sekretessprövning av handlingar debiteras ingen avgift.

Avgift för elektroniskt utlämnande

Staden ger kostnadsfritt ut elektroniskt lagrade handlingar som med rutinbetonade åtgärder kan skickas med e-post eller annan elektronisk dataöverföringsmetod, givet att bestämmelser om sekretess och hanteringen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

För handlingar som inkommit till staden före offentlighetslag (2021:79) för Ålands ikraftträdande den 1 januari 2022 och som sedan tidigare inte finns i elektroniskt format tas en avgift om 50 cent per sida för inskanning av A4 och A3 format, dock så att lägsta avgift som debiteras är 5 euro.

Avgifter för kopior av handlingar tas inte ut

  • av staden anställd personal vid utfärdade av matrikelutdrag, arbetsintyg och löneintygshandlingar som behövs för ansökan om pension eller annan förmån med anledning av tjänste- eller arbetsförhållande,
  • för kopior, utskrifter och skannat material i anslutning till upprättande eller ändring av stads- och generalplaner när de dessa ingår i och debiteras enligt gällande taxa för stadens planeringsverksamhet.
  • av stadens förtroendevalda som begär ut handlingar för skötseln av sitt förtroendeuppdrag,
  • internt mellan stadens förvaltningar,
  • av andra kommuner, Ålands landskapsregering eller andra myndigheter,
  • i övriga fall när avgifter för kopiering eller utskrifter enligt lag inte får uppbäras.

Övrigt

Avgiftstaxan omfattar samtliga förtroendevalda organ inom Mariehamns stad.

Med denna kopieringstaxa för Mariehamns stad upphävs stadssekreterarens beslut om kopieringsavgifter för Mariehamns stad av den 7 juni 2002 / 10 § samt avgifter för kopiering/utskrift/scanning av handlingar ur byggnadsinspektionens arkiv och register samt för komplettering av ofullständiga bygglovshandlingar godkända av stadsfullmäktige den 25 januari 2022, 12 §.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.