Behandling av personuppgifter

Den information du lämnar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Nedan beskrivs övergripande hur staden hanterar personuppgifter och register samt vilka rättigheter du har.

Ändamål för behandling

Mariehamns stad behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift eller tjänst som avses. Med begreppet "behandling" menas alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Personuppgifter sparas i olika register beroende på ändamålet för behandling. För att få veta mer om ändamålet med registret, registrets innehåll, laglig grund för behandling och eventuella registerbiträden, se respektive registerbeskrivning som du hittar via sidan Registerbeskrivningar.

De personuppgifter som samlas in behandlas och sparas under olika lång tid beroende ändamålet och stadens skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas.

Personuppgiftsansvar och dataskydd

Stadens politiska organ är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen. Mariehamns stad vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig som finns hos Mariehamns stad kan bli tillgängliga för andra. Känsliga uppgifter undantas och får då inte lämnas ut till allmänheten.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Mariehamns stad. Specificera de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till, ange gärna det/de register du vill ha utdrag från.

Begäran om information kan göras på två sätt. Dels genom att besöka Mariehamns stadshus
Torggatan 17
AX-22100 Mariehamn 

Och där fylla i blanketten eller genom en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig och skickas till:

Mariehamns stad
Dataskyddsombud
PB 5
AX-22101 Mariehamn

Har du begärt registerutdrag kommer det av säkerhetsskäl sändas till den adress du har enligt befolkningsregistret. Om du anser att de lagrade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning och förordningar, kan du skriftligen begära rättelse hos den nämnd eller avdelning som behandlar uppgifterna (framgår av registerutdraget). Du kan även begära överföring (dataportabilitet), begära att staden begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter genom en skriftlig begäran.

Radering av personuppgifter är beroende av på vilken laglig grund behandlingen bygger på. Det kan finnas lagkrav som gör att Mariehamns stad inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Staden kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning.

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor per telefon 5310 eller per e-post dataskyddsombud@mariehamn.ax

Om du anser att Mariehamns stad behandlat dina personuppgifter oriktigt är du välkommen att kontakta Datainspektionen vilken är den myndighet som kontrollerar hur personuppgifter behandlas på Åland.

 

Från och med 25 maj 2018 tillämpas Dataskyddsförordningen (GDPR). Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter (personuppgiftslagen) och EU-direktivet 2002/58/EG. Förordningen ska ännu kompletteras med viss åländsk lagstiftning

Sidan uppdaterades