Hemundervisning

Vårdnadshavare kan välja att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan. 

Hemskolning är möjligt tack vare Ålands självstyrelse genom att landskapet Åland egen lagstiftning inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan. I lagstiftningen står bland annat att läroplikt gäller, istället för skolplikt som exempelvis i Sverige. 

Läroplikt istället för skolplikt

En ny lag och en ny läroplan som reglerar villkoren för hemundervisning på Åland har börjat gälla år 2021. Hemundervisningen styrs också av läroplanen.

Här hittar ni lagstiftning och planer som reglerar hemundervisningen:

Anmälan om hemundervisning läsåret 2022-2023

Från hösten 2021  ska följande dokument skickas in till bildningskansliet. Dokumenten måste vara bildningskansliet tillhanda senast vid läsårets början.

  1. Anmälan om hemundervisning läsåret 2022-2023. En anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till familjen och barnets namn och personuppgifter.
  2. En plan som beskriver hur man tänkt ordna undervisningen för hela läropliktstiden. Man kan som vårdnadshavare utgå från grundskolans läroplan och beskriva hur man tänkt ordna hemundervisningen så att läroplanens mål uppfylls.

Anmälan och plan skickas per e-post till bildningskansliet@mariehamn.ax

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn

Mikael Rosbäck

Bildningschef
Bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.