Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Barn och utbildning

Inkomstgränser och avgifter för fritidshemavgifter fastslagna av bildningsnämnden. Nuvarande taxa gäller fram till 28.2.2022. Stadsfullmäktige har 17.11.2021 fastställt att taxorna för barnomsorg och...
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige. Nuvarande taxa gäller fram till 28.2.2022. Stadsfullmäktige har 17.11.2021 fastställt att taxorna för barnomsorg...
Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn.
Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn.

Bygga och bo

Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.
För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).
Mariehamns stad tar ut en avgift när du som markägare tar initiativ till upprättande eller ändring av skapandet av ny plan. Det handlar om ersättningar för stadsplanering samt timersättning för...
Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av infrastrukturnämnden och fastställs av stadsfullmäktige.
Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1 januari 2022.
Avgifter för kopiering, utskrift och scanning av handlingar ur byggnadsinspektionens arkiv och register samt för komplettering av ofullständiga byggnadslovshandlingar. Godkända av stadsfullmäktige...
Godkända av stadsfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2021. Nedan finns samtliga avgifter att läsa. Vill du hellre läsa informationen som ett pdf-dokument så klickar du på länken som finns...
Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 1.1.2022.
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2022.

Idrott och fritid

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Kultur och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Organisation och arbete

Samtliga priser är exklusive moms.
Avgifterna nedan gäller vid bokning av hela torget + estraden för kommersiella evenemang.
Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan erhålla rätt att hyra stadshusets festsal och foajé för publika evenemang.

Trafik och miljö

Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1 januari 2022.
Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift. Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2022.
Parkeringsbot 35,00 euro Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.

Äldre och omsorg

Avgifterna är definierade enligt tre verksamhetsområden i separata bilagor i detta dokument. Områdena är hemservice, öppenvårdstjänster och boendeservice.
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 7.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.