Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Barn och utbildning

Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn. Taxorna gäller från 1.1.2024.
Det är möjligt att hyra utrymmen i Böndernas Hus. Medborgarinstitutets utrymmen hyrs direkt från medborgarinstitutet.

Bygga och bo

Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.
För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).
Mariehamns stad tar ut en avgift när du som markägare tar initiativ till upprättande eller ändring av skapandet av ny plan. Det handlar om ersättningar för stadsplanering samt timersättning för...
Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av stadsmiljönämnden och fastställs av stadsfullmäktige.
Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av stadsmiljönämnden, att gälla från 1 januari 2024.
Avgifter för komplettering av ofullständiga bygglovshandlingar, registerutdrag och beräkning av våningsyta. Godkända av stadsfullmäktige att tillämpas från 01.01.2024 (BL § 126 mom. 2).
Godkända av stadsfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2024. Nedan finns samtliga avgifter att läsa. Vill du hellre läsa informationen som ett pdf-dokument så klickar du på länken som finns...
Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 1.1.2024.
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2024.

Idrott och fritid

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Kultur och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Organisation och arbete

Avgiftstaxan omfattar samtliga förtroendevalda organ inom Mariehamns stad. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.9.2022, 122 §. Dessa avgifter träder i kraft den 1 januari 2023.
Samtliga priser är exklusive moms.
Avgifterna nedan gäller vid bokning av hela torget + estraden för kommersiella evenemang.
Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan erhålla rätt att hyra stadshusets festsal och foajé för publika evenemang.

Trafik och miljö

Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av stadsmiljönämnden, att gälla från 1 januari 2024.
Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift. Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2024.
Parkeringsbot 35,00 euro Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.

Äldre och omsorg

Avgifterna är uppdelade i två huvudgrupper. Dels avgifter för service som är riktad till hemmaboende och dels avgifter för boendeservice.

Vad är styrdokument?

Styrdokument är politiskt beslutade komplement till lagar och annan extern styrning av verksamheterna. 

  • Vision - anger i vilken riktning Mariehamns stad ska utvecklas
  • Strategi - långsiktiga mål, inriktningar och övergripande handlingssätt
  • Policy - grundläggande hållning, värderingar och vägledande principer
  • Program - vad som ska uppnås och vilka metoder som ska användas
  • Plan - aktiviteter, uppföljningsbara åtgärder, tidsram och ansvar
  • Riktlinjer - rekommenderade sätt att agera
  • Regler - absoluta gränser och ska-krav 
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.