Regler för upplåtelse av trädgårdslotter i Hindersböle

Ämne:
 • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Fastställt 14.5.2020 av samhällstekniska avdelningen.

 1. Stadens trädgårdslotter om ca 100 m2 upplåtes av Infrastruktursektorn till intresserade odlare för minst ett år åt gången till en av Infrastrukturnämnden för varje år fastställd årsavgift. Avgiften debiteras av Samhällstekniska avdelningen en gång per år. Avgiften berättigar till användning av bevattningsvatten från områdets vattenposter.
 2. Trädgårdslotterna utges i första hand till i staden mantalskrivna personer. Odlaren har förtur till den lott, som den har odlat under föregående år.
  Odlingsrätten får inte utan stadens medgivande överlåtas till annan person.
 3. Lediga trädgårdslotter utbjudes årligen genom annonsering och utges i den ordning ansökningar inkommer.
  Odlare som odlar mer än en trädgårdslott, beviljas inte fortsatt odlingsrätt påföljande år på överskjutande lotter om efterfrågan på lediga lotter blir större än tillgången.
  Lotterna övertages av odlaren i plöjt/fräst skick.
 4. Trädgårdslotterna skall skötas på ett tillfredställande och för grannarna acceptabelt sätt. Odlare som missköter sin lott, kan tilldelas anmärkning och avstängas från fortsatt odling. Samhällstekniska avdelningen besiktar området årligen.
 5. Odlaren skall se till att gångar och områden mellan lotterna sköts/klipps och hålls fria från fröogräs. Anläggning av enskilda komposter eller andra upplag utanför trädgårdslotterna är inte tillåten.
 6. Odlare som vid synetillfället tilldelas anmärkning, skall höstbruka sin lott inom föreskriven tid.
  I annat fall utföres arbetet genom Samhällstekniska avdelningens försorg och på odlarens bekostnad.
 7. Odlaren skall höstbruka sin lott även i det fall odlingsrätten inte skall fortsätta påföljande år. Vidare skall all enskild egendom borttagas vid odlingsrättens upphörande.
 8. Samhällstekniska avdelningen handhar skötseln och underhållet av huvudvägar och –gångar samt övriga gemensamma anläggningar.
 9. Odlaren är berättigad att på lotten uppföra en kolonistuga om max. 10 m2 under förutsättning att inga fasta grundläggnings- konstruktioner utföres.
  Punkt 9 gäller inte för tillfället, utredning över villkor pågår.
 10. Komposterbart material (trädgårdsavfall) föres till anvisade platser.
 11. Odlaren uppmanas att meddela adressförändringar direkt till Samhällstekniska avdelningen. Genom detta undviks diverse missförstånd.

 

Skapad 28.4.2021 10:46
Uppdaterad 28.4.2021 10:48

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.