Medlemsdirektiv för utövande av inflytande i kommunalförbund

Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Kommunerna kan avtala om att frivilligt bilda kommunalförbund med uppdrag att sköta vissa uppgifter. Kommunerna kan också enligt lag vara skyldiga att höra till ett kommunalförbund för ett visst ändamål.

I kommunalförbundens grundavtal avtalar medlemskommunerna om kommunalförbundens uppgifter, hur beslut fattas i kommunalförbunden, medlemskommunernas andel i tillgångarna och skulderna samt annat som gäller kommunalförbundets ekonomi och övergripande organisation.

Koncernkommittén ska årligen utvärdera om det inflytande som staden utövar över kommunalförbunden har varit effektivt och om kommunalförbundens förvaltning och verksamhet utvecklats i den riktning som staden eftersträvat. Stadsstyrelsen redovisar koncernkommitténs utvärdering inför stadsfullmäktige i samband med behandlingen av stadens bokslut för samma kalenderår.

Läs hela medlemsdirektivet, godkänt av stadsfullmäktige 21.6.2022, som pdf -dokument (8 sidor), via länk som finns under sidans rubrik.

Skapad 25.7.2022 13:55
Publicerad 25.7.2022 15:46
Uppdaterad 25.7.2022 15:46

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.