Gatuprogram för Mariehamn, 2014

Dokument:
Ämne:
 • Bygga och bo
 • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Gatprogrammet innehåller förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.

Handlingsprogrammet 2012 för ett livskraftigt centrum för Mariehamn föreslog att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat som gör gaturummen trivsamma. För ändamålet tillsattes en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare och näringsidkare med syftet att komma fram med konkreta genomförbara förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.

Gruppen samlades tolv gånger under 2013 och med hjälp av Studio Ö gestaltades fyra fokusområden i stadens absoluta centrum. Dessa fyra utgör tydliga projekt som kan genomföras i fyra olika etapper som ett samprojekt mellan City Mariehamn, fastighetsägare och staden. Detta är ett nytt arbetssätt som kräver ett nytt sätt att tänka och en stark gemensam vilja.

Gatugruppens arbete är en del av det treåriga projektet Ett livskraftigt centrum, som finansieras av ERUF och Mariehamns stad. Deltagarna i Gatugruppen har inte haft något arvode för sina möten medan det konkreta arbetet med att ta fram förslag har bekostats av projektet Ett livskraftigt
centrum.

Innehållsförteckning

 • Syfte och mål
 • Begrepp
 • 1. Introduktion
 • 2. Avgränsning
 • 3. Torggatan
  • 3.1 Torggatan - analys
  • 3.2 Torggatan - förslag
 • 4. Torget
  • 4.1 Torget - analys
  • 4.2 Torget - förslag
 • 5. Nygatan
  • 5.1 Nygatan - analys
  • 5.2 Nygatan - förslag
 • 6. Bussplan
  • 6.1 Bussplan - analys
  • 6.2 Bussplan - förslag
 • 7. Skyltning
  • 7.1 Skyltning - affärsskyltning
  • 7.2 Skyltning - gatupratare
  • 7.3 Skyltning - gatuskyltning
 • 8. Kiosker
  • 8.1 Kiosker - analys
  • 8.2 Kiosker - förslag
 • 9. Uteserveringar
  • 9.1 Uteserveringar - analys
  • 9.2 Uteserveringar - förslag
 • 10. Belysning
  • 10.1 Belysning - analys
  • 10.2 Belysning - förslag
 • 11. Tillgänglighet
  • 11.1 Tillgänglighet - analys
  • 11.2 Tillgänglighet - förslag
 • 12. Kostnadsuppskattning
 • 13. Det fortsatta arbetet

Läs hela gatuprogrammet som pdf-dokument (66 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.