Förvaltningsstadga för Mariehamns stad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras.

Förvaltningsstadgan är fastslagen av stadsfullmäktige. Den nuvarande stadgan godkändes 30.3.2021 och förändringarna trädde i kraft 1.4.2021. Denna gång uppdaterades paragraf 65 och den nya paragrafen 14 a lades till.

Ytterligare revidering av förvaltningsstadgan blev godkänd av stadsfullmäktige (21 §) 1.3.2022. Den nya stadgan träder i kraft 1.10.2022. Ändringarna gäller skapandet av en  ny stadsmiljösektor. Den nya sektorn kommer att bestå av flera verksamheter med uppgifter som idag tillhör infrastruktursektorn, byggnadsinspektionen och delar av stadsledningen.

Innehållsförteckning

Här listas de 120 paragrafer och rubriker som finns i förvaltningsstadgan som gäller till och med 30.9.2022. Läs hela stadgan som pdf-dokument (50 sidor), länk finns under sidans rubrik.

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpning
§ 2 Stadens organisation
§ 3 Stadens förtroendevalda organ

Kapitel 2. Stadsfullmäktige

Allmänna bestämmelser för fullmäktige

§ 4 Sammansättning
§ 5 Fullmäktiges konstituering
§ 6 Fullmäktigegrupper
§ 7 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen
§ 8 Placering

Fullmäktigeledamöters initiativrätt

§ 9 Motion
§ 10 Skriftlig fråga till stadsstyrelsen
§ 11 Frågestund

Fullmäktiges sammanträden

§ 12 Sammanträdestidpunkter
§ 13 Sammankallande av sammanträde
§ 14 Kallelse till sammanträden
§ 14a Sammanträde på distans
§ 15 Föredragningslistan
§ 16 Kallelse av ersättare
§ 17 Stadsstyrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden
§ 18 Ordförandeskap och tillfällig ordförande
§ 19 Närvaroregistrering och beslutförhet
§ 20 Ledamot som infinner sig eller avlägsnar sig under sammanträdet
§ 21 Ärendenas handläggningsordning
§ 22 Konstaterande av jäv
§ 23 Talarordning
§ 24 Anföranden
§ 25 Ordningsfrågor; bordläggning, remiss och återremiss
§ 26 Förslag
§ 27 Omröstningssätt
§ 28 Omröstningsproposition
§ 29 Hemställningsklämmar
§ 30 Reservation

Utskott

§ 31 Tillsättande av utskott

Majoritetsval

§ 32 Allmänna bestämmelser
§ 33 Medhjälpare vid valförrättning

Proportionella val

§ 34 Fullmäktiges valnämnd
§ 35 Förfarande vid proportionella val

Protokoll

§ 36 Förande, justering och framläggande av protokoll

Kapitel 3. Stadens övriga förtroendevalda organ; sammansättning uppgifter och beslutanderätt

§ 37 Tillämpning
§ 38 Allmänna uppgifter och beslutanderätt för stadens förtroendevalda organ
§ 39 Delegering av beslutanderätt

Stadsstyrelsen

§ 40 Stadsstyrelsens sammansättning, mandatperiod och föredragande
§ 41 Stadsstyrelsens ansvar, uppgifter och beslutanderätt
§ 42 Stadsstyrelsens beslutanderätt
§ 43 Stadsstyrelsens ordförande

Stadsstyrelsens koncernkommitté

§ 44 Koncernkommitténs uppgift, sammansättning och föredragande
§ 45 Koncernkommitténs befogenheter
§ 46 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 47 Stadsutvecklingsnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter

Bildningsnämnden

§ 48 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 49 Bildningsnämndens ansvar, uppgifter och beslutanderätt

Kultur- och fritidsnämnden

§ 50 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 51 Kultur- och fritidsnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter

Äldreomsorgsnämnden

§ 52 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 53 Äldreomsorgsnämndens uppgifter

Infrastrukturnämnden

§ 54 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 55 Infrastrukturnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter
§ 56 Stadens räddningsmyndighet
§ 57 Infrastrukturnämndens beslutanderätt

Byggnadsnämnden

§ 58 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 59 Byggnadsnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter

Äldrerådet

§ 60 Äldrerådets sammansättning samt val av ledamöter
§ 61 Äldrerådets uppgifter

Kapitel 4. Förtroendevalda organs sammanträdesförfarande

§ 62 Tillämpning
§ 63 Sammanträdestid och sammanträdesplats
§ 64 Sammankallande av sammanträde
§ 65 Deltagande i sammanträde på distans
§ 66 Fortsatt sammanträde
§ 67 Kallande av ersättare
§ 68 Sammanträdesrutiner
§ 69 Ledning av sammanträdet
§ 70 Tillfällig ordförande
§ 71 Närvaro vid sammanträden
§ 72 Stadsstyrelsens representanter i övriga förtroendevalda organ
§ 73 Föredragning i stadsstyrelse och nämnder
§ 74 Konstaterande av jäv
§ 75 Ordningsfrågor; bordläggning, remiss och återremiss
§ 76 Förslag
§ 77 Omröstning och val
§ 78 Förande, justering och framläggande av protokoll

Kapitel 5. Stadens administrativa organisation och ledning

§ 79 Stadsdirektören
§ 80 Stadsdirektörens uppgifter och beslutanderätt
§ 81 Indelning i och ledning av staber, sektorer
§ 82 Stadsledningen
§ 83 Indelning av staber och sektorer i avdelningar och enheter
§ 84 Tjänstemännens uppgifter och befogenheter

Kapitel 6. Personal och beslutanderätt i personalärenden

§ 85 Stadens personal
§ 86 Beslutanderätt vid inrättande eller indragning av tjänster och vid ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande
§ 87 Tjänste-/eller arbetsbeskrivningar
§ 88 Behörighetskrav för personal
§ 89 Anställning av personal
§ 90 Val av personal, prövotid, uppsägning, beviljande av avsked och permittering
§ 91 Beslutanderätt i lönefrågor
§ 92 Löneförhandlingar
§ 93 Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande
§ 94 Beslutanderätt i övriga personalfrågor

Kapitel 7. Samarbetsformer

§ 95 Ledningsgrupp
§ 96 Stabs- och sektorledningsmöten
§ 97 Avdelnings- och arbetsplatsmöten
§ 98 Arbetsgrupper
§ 99 Arbetsplatsdemokrati

Kapitel 8. Stadens ekonomi och verksamhetsplanering

§ 100 Beredning av budget
§ 101 Beslut om budget
§ 102 Budgetens verkställande
§ 103 Ansvar för budgeten
§ 104 Ändringar i budgeten
§ 105 Beslut om avskrivningsplan
§ 106 Finansförvaltningen
§ 107 Fastställande av avgifter

Kapitel 9. Övervakning av stadens förvaltning och ekonomi

§ 108 Kontroll och riskhantering
§ 109 Revisorer
§ 110 Revisorernas sammanträden
§ 111 Revisorernas mandatperiod
§ 112 Revisorernas uppgifter
§ 113 Revisorernas berättelse
§ 114 Sekretessbestämmelser
§ 115 Intern rapporteringsfunktion

Kapitel 10. Övriga bestämmelser

§ 116 Meddelande av beslut i ärenden som ett högre organ kan ta upp till behandling
§ 117 Stadsstyrelsens och nämnds upptagande av ärende till behandling
§ 118 Kommuninvånarnas initiativ
§ 119 Tecknande av stadens namn och underteckning av handlingar
§ 120 Avgift för handlingar

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Skapad 25.2.2021 14:27
Publicerad 25.2.2021 14:27
Uppdaterad 21.10.2022 09:29

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.