Förvaltningsstadga för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras. Förvaltningsstadgan är fastslagen av stadsfullmäktige.

Förvaltningsstadgan blev godkänd av stadsfullmäktige (123 §) 28.11.2023. Den nya stadgan träder i kraft 1.1.2024. 

Innehållsförteckning

Här listas de 121 paragrafer och rubriker som finns i förvaltningsstadgan. Läs hela stadgan som pdf-dokument (50 sidor), länk finns under sidans rubrik.

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpning
§ 2 Stadens organisation 
§ 3 Stadens förtroendevalda organ 

Kapitel 2. Stadsfullmäktige

Allmänna bestämmelser 

§ 4 Sammansättning
§ 5 Fullmäktiges konstituering
§ 6 Fullmäktigegrupper
§ 7 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen
§ 8 Placering

Fullmäktigeledamöters initiativrätt

§ 9 Motion
§ 10 Skriftlig fråga till stadsstyrelsen
§ 11 Frågestund

Fullmäktiges sammanträden

§ 12 Sammanträdestidpunkter
§ 13 Sammankallande av sammanträde
§ 14 Kallelse till sammanträden
§ 15 Sammanträde på distans
§ 16 Föredragningslistan
§ 17 Kallelse av ersättare
§ 18 Stadsstyrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden
§ 19 Ordförandeskap och tillfällig ordförande
§ 20 Närvaroregistrering och beslutförhet
§ 21 Ledamot som infinner sig eller avlägsnar sig under sammanträdet
§ 22 Ärendenas handläggningsordning
§ 23 Konstaterande av jäv
§ 24 Talarordning
§ 25 Anföranden
§ 26 Ordningsfrågor; bordläggning, remiss och återremiss
§ 27 Förslag
§ 28 Omröstningssätt
§ 29 Omröstningsproposition
§ 30 Hemställningsklämmar
§ 31 Reservation

Utskott

§ 32 Tillsättande av utskott

Majoritetsval

§ 33 Allmänna bestämmelser
§ 34 Medhjälpare vid valförrättning

Proportionella val

§ 35 Fullmäktiges valnämnd
§ 36 Förfarande vid proportionella val

Protokoll

§ 37 Förande, justering och framläggande av protokoll

Kapitel 3. Stadens övriga förtroendevalda organ; sammansättning uppgifter och beslutanderätt

§ 38 Tillämpning
§ 39 Allmänna uppgifter och beslutanderätt för stadens förtroendevalda organ
§ 40 Delegering av beslutanderätt

Stadsstyrelsen

§ 41 Stadsstyrelsens sammansättning, mandatperiod och föredragande
§ 42 Stadsstyrelsens ansvar och uppgifter 
§ 43 Stadsstyrelsens beslutanderätt
§ 44 Stadsstyrelsens ordförande

Koncernkommittén

§ 45 Koncernkommitténs uppgift, sammansättning och föredragande
§ 46 Koncernkommitténs befogenheter

Nämnder och råd

Bildningsnämnden

§ 47 Nämndens sammansättning och föredragande 
§ 48 Bildningsnämndens ansvar, uppgifter och beslutanderätt 

Kultur- och fritidsnämnden

§ 49 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 50 Kultur- och fritidsnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter

Ungdomsrådet 

§ 51 Ungdomsrådets sammansättning samt val av ledamöter
§ 52 Ungdomsrådets uppgifter

Äldreomsorgsnämnden

§ 53 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 54 Äldreomsorgsnämndens uppgifter

Äldrerådet

§ 55 Äldrerådets sammansättning samt val av ledamöter
§ 56 Äldrerådets uppgifter

Stadsmiljönämnden 

§ 57 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 58 Stadsmiljönämndens ansvar, uppgifter och befogenheter 
§ 59 Stadens räddningsmyndighet
§ 60 Stadsmiljönämndens beslutanderätt 

Byggnadsnämnden

§ 61 Nämndens sammansättning och föredragande
§ 62 Byggnadsnämndens ansvar, uppgifter och befogenheter

Kapitel 4. Förtroendevalda organs sammanträdesförfarande

§ 63 Tillämpning
§ 64 Sammanträdestid och sammanträdesplats
§ 65 Sammankallande av sammanträde
§ 66 Deltagande i sammanträde på distans
§ 67 Fortsatt sammanträde
§ 68 Kallande av ersättare
§ 69 Sammanträdesrutiner
§ 70 Ledning av sammanträdet
§ 71 Tillfällig ordförande
§ 72 Närvaro vid sammanträden
§ 73 Stadsstyrelsens representanter i övriga förtroendevalda organ
§ 74 Föredragning i stadsstyrelse och nämnder
§ 75 Konstaterande av jäv
§ 76 Ordningsfrågor; bordläggning, remiss och återremiss
§ 77 Förslag
§ 78 Omröstning och val
§ 79 Förande, justering och framläggande av protokoll

Kapitel 5. Stadens administrativa organisation och ledning

§ 80 Stadsdirektören
§ 81 Stadsdirektörens uppgifter och beslutanderätt
§ 82 Övergripande förvaltningsorganisation och -ledning 
§ 83 Stadsledningens organisation och uppgifter
§ 84 Sektorernas organisation
§ 85 Tjänstemännens uppgifter och befogenheter

Kapitel 6. Personal och beslutanderätt i personalärenden

§ 86 Stadens personal
§ 87 Beslutanderätt vid inrättande eller indragning av tjänster och vid ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande
§ 88 Tjänste-/eller arbetsbeskrivningar
§ 89 Behörighetskrav för personal
§ 90 Anställning av personal
§ 91 Val av personal, prövotid, uppsägning, beviljande av avsked och permittering
§ 92 Beslutanderätt i lönefrågor
§ 93 Löneförhandlingar
§ 94 Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande
§ 95 Beslutanderätt i övriga personalfrågor

Kapitel 7. Samarbetsformer

§ 96 Ledningsgrupp
§ 97 Kansli- och sektorledningsmöten
§ 98 Avdelnings- och arbetsplatsmöten
§ 99 Arbetsgrupper
§ 100 Arbetsplatsdemokrati

Kapitel 8. Stadens ekonomi och verksamhetsplanering

§ 101 Beredning av budget
§ 102 Beslut om budget
§ 103 Budgetens verkställande
§ 104 Ansvar för budgeten
§ 105 Ändringar i budgeten
§ 106 Beslut om avskrivningsplan
§ 107 Finansförvaltningen
§ 108 Fastställande av avgifter

Kapitel 9. Övervakning av stadens förvaltning och ekonomi

§ 109 Kontroll och riskhantering
§ 110 Revisorer
§ 111 Revisorernas sammanträden
§ 112 Revisorernas mandatperiod
§ 113 Revisorernas uppgifter
§ 114 Revisorernas berättelse
§ 115 Sekretessbestämmelser
§ 116 Intern rapporteringsfunktion

Kapitel 10. Övriga bestämmelser

§ 117 Meddelande av beslut i ärenden som ett högre organ kan ta upp till behandling
§ 118 Stadsstyrelsens och nämnds upptagande av ärende till behandling
§ 119 Kommuninvånarnas initiativ
§ 120 Tecknande av stadens namn och underteckning av handlingar
§ 121 Avgift för handlingar

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bilaga 1. Förrättande av proportionella val

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.